Brejlovský rybník

Úvod:

Lokalita Brejlovský rybník se nachází cca 1,5 km severozápadně od středu městyse Křižanov na Vysočině. GPS souřadnice jsou 49°23'50.991"N, 16°5'36.292"E. Jedná se o vlhký luční porost pod hrází Velkého brejlovského rybníka. Lokalita je zajímavá zejména z botanického hlediska výskytem kozlíku dvoudomého, ostřice přioblé, vachty trojlisté a zábělníku bahenního. V samotném rybníce se nachází nepočetná populace kuňky obecné. Příslušný pozemek je ve vlastnictví městyse Křižanov. Tímto děkujeme zastupitelstvu městyse Křižanov za souhlas s prováděným managementem a dále za pronájem příslušného pozemku.

 

Přibližná lokalizace zájmového území Brejlovský rybník.

 

Letecká fotografie zájmového území - neobhospodařovaná plocha pod hrází rybníka.

 

Srovnávací letecká fotografie stejného místa z roku 1953.

Popis naší dosavadní činnosti:

Naše sdružení má zájmové území v pronájmu od roku 2013. Jedná se o v různém stupni zdegradovanou podmáčenou, místy až zrašelinělou louku. V roce 2013 zde byly provádeny biologické průzkumy, konkrétně botanické a entomologické (hmyz) se zaměřením na motýly, mravence a blanokřídlé. Částečně zde byl proveden i průzkum herpetologický (plazi a obojživelníci). Kompletní zpráva včetně poznámek a komentářů k managementu je k dispozici (PDF):

 

Jako mnoho obdobných lokalit, i tato degraduje vlivem absence dříve běžné lidské činnosti (kosení, pastva) s postupným zarůstáním náletovými dřevinami. Z této skutečnosti vychází i návrh provedených managementových opatření v roce 2013. Cílem je zkvalitnění lučních porostů a podpora populace kuňky obecné. Jednalo se konkrétně o:

1. Ruční kosení nejcennějších partií na ploše 550 m2 s uložením travní hmoty na degradovaná místa.

2. Prořezávka náletových dřevin na ploše 728 m2 s převahou vrby. Uložení dřevní hmoty na degradovaná místa. Travní a dřevní hmota budou vytvářet úkrytové příležitosti pro drobné živočichy.

3. Ruční vyhloubení pěti drobných vodních ploch (tůní) o velikostech 90, 30, 20, 10 a 10 m2. Vytěžená zemina byla uložena v bezprostřední blízkosti vodních ploch na degradovaná místa a rozhrnuta, aby netvořila nepřirozené valy. Takto deponovaná zemina slouží zejmén k zadržování vody.

Provedená opatření v roce 2013: červeně-kácení, žlutě-kosení, modře-vybudoání tůní, bílě šrafovaně-deponování vytěžené zeminy, černě-hranice pozemků.

Průzkumy byly finančně podpořeny z programu Ochrana biodiverzity v rámci Českého svazu ochrnců přírody, děkujeme!

Managementová opatření byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozené funkce krajiny Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

Děkujeme všem, kteří se fyzicky podíleli na managementových pracech v roce 2013!

Na lokalitu byla umístěna jednoduchá informační cedule o prováděných opatřeních a jejich významu (PDF):

Fotogalerie 2013 (chronologicky):

TOPlist