Na hranicích

Úvod

Lokalita se nachází 2 km jižně od příměstské části Popice spadající pod Jihlavu.

Jedná se o bývalou nefunkční lesní tůň o velikosti cca 80 m2. Tůň je umístěna v souvislém lesním porostu s převahou smrku. Nefunkčnost byla dána zanesením/zazemněním tůně a protrženou hrázkou. Tůň nebyla funkční mnoho desítek let. Voda do tůňky přitéká z drobného prameniště těsně na tůňkou.

Obnova tůňky má za cíl podporu druhové rozmanitosti, zejména podpora čolka horského, který se zde vyskytuje a dále má podpořit zadržování vody v krajině.

Letecké foto s přibližnou lokalizací zájmovéhio území.

Management

Na podzim roku 2018 byla provedeno jednodenní strojní odtěžení sedimentů ze zátopy tůně. Sedimenty byly využity na opravu a zpevnění hrázky. Odtok vody je zajištěn drobnou stružkou usazenou na hrázi s kamenným záhozem. Tůň je nevýpustná, není vybavena žádným technickým zařízením.  Tvar a velikost tůně zůstal zachován.V následujících letech bude kontrolován stav tůňky a její funkčnost.

Na lokalitě je umístěná informační cedule.

Poděkování

Děkujeme zástupcům obce Vílanec, která je výlučným vlastníkem příslušných pozemků, za vstřícnost a souhlas s obnovou tůňky.

Náš dík patří rovněž Kraji Vysočina, který finančně podpořil obnovu tůňky.

Fotogalerie

Stav v roce 2018 těsně před zásahem:

Stav v roce 2018 těsně po zásahu:

 

TOPlist