Dolní Bradlo

Úvod

Lokalita se nachází asi 2 km od okraje městské části Jihalav-Horní Kosov. GPS souřadnice jsou 49°23'41.661"N, 15°31'32.766"E. Jedná se o část zanesené zátopy rybníka Dolní Bradlo. Jde o biologicky cennou lokalitu regionálního významu. Vlastníkem je město Jihlava, kterému tímto děkujeme za souhlas s prováděnými opatřeními!

Přibližná lokalizace zájmového území Dolní Bradlo

 

Aktuální letecké foto zájmové lokality - žlutá rákosina uprostřed snímku v blízkosti rybníka.

 

Stejný pohled na zájmovou lokalitu ale z roku 1953.

Zájmovou lokalitu tvoří zanesená zátopa části rybníka s porostem rákosu. Asi nejvýznamnějším prvkem této lokality je stále ještě existující populace kuňky ohnivé. Managementová opatření tak mají za cíl zejména podpořit tento druh. Lokalita je však zajímavá i z hlediska ornitologického a botanického. V roce 2012 byl proveden ornitologický a botanický průzkum lokality:

    

Popis naší dosavadní činnosti:

Managementová opatření v roce 2013 zahrnovala následující opatření:

1. Prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše 1 370 m2. Jednalo se zejména o keřové vrby, v menší míře o břízy. Účelem je snížit zastínění a zazemňování budoucích tůní. Pokácené dřeviny byly uloženy na hromady a budou tak sloužit jako zimoviště nebo úrytová místa pro drobné živočichy.

2. Strojní vyhloubení 6 tůní o velikostech 270, 170, 60, 40, 25 a 10 m2 v botanicky nevýznamných částech lokality. Tůně jsou mělké s průměrnou hloubkou 30 - 50 cm a s maximální hloubkou 70 - 100 cm. Zemina byla uložena a rozhrnuta v bezprostředním okolí tůní a slouží k maximalizaci zadržování vody v tůních. Tůně jsou saturovány pouze spodní nebo srážkovu vodou (jsou bez přítoku a odtoku).

Provedená opatření v roce 2013: modře - tůně, oranžově - prořezávky, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy, černě - hranice pozemků.

Opatření byla finančně podpořena z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

Na lokalitu byla umístěna jednoduchá informační cedule o prováděných opatřeních a jejich významu (PDF):

Fotogalerie 2013 (chronologicky):

TOPlist