Dolní Bradlo

 
Lokalita Dolní Bradlo se nachází západně od Jihlavy, asi 2 km od okraje městské části Jihlava - Horní Kosov. Zájmová je okrajová část rybníka, kde jde o přírodovědně významné mokřady s většími i menšími tůněmi. Přirozenou součástí lokality je i vlastní rybník Dolní Bradlo, který je aktuálně rybářským revírem a hospodaření na něm provádí jiný subjekt (MRS). Dále je součástí lokality navazující pole s občas stojící vodou.

V lokalitě se vyskytují populace několika ohrožených druhů živočichů, zejména obojživelníků a ptáků. Významná je zde také vodní a mokřadní vegetace (rdest alpský aj.).

Lokalita leží v rozmezí nadmořských výšek 530 až 535 m. V lokalitě se staráme o plochu cca 0,8 ha. Vlastníkem téměř celé lokality je Statutární město Jihlava.

 
.
Přibližné vymezení lokality Dolní Bradlo v turistické mapě. Zdroj: www.mapy.cz
 
Vymezení zájmové části lokality Dolní Bradlo na leteckém snímku z dronu (březen 2019). Autor: Pavel Vacek
 
 Lokalita Dolní Bradlo na historickém leteckém snímku - 1953. Zdroj: kontaminace.cenia.cz
 

 
Výchozí stav lokality před zahájením naší péče:
.
Rybník byl dříve (před rokem 2002) využíván jako plůdkový, později proběhla změna hospodaření na rybářský revír, a tím je dodnes. V roce 2011 byl rybník po předchozí dohodě sloven a ponechán následující rok bez rybí obsádky. Zájmové mokřady u rybníka byly dlouhodobě ponechány bez péče a ještě v polovině roku 2013 šlo převážně o husté terestrické rákosiny s výrazným podílem nátových dřevin (zejména vrb) a jen s minimem zbytkových lučních porostů. 
 

 
Naše péče:
.
V lokalitě od roku 2013 provádíme opatření s cílem výrazné podpory obojživelníků (s důrazem na kuňku ohivou) a dalších vodních živočichů, ale také na podporu zadržení vody v krajině. Vytváříme a obnovujeme zde tůně, provádíme potřebné prořezávky náletových dřevin (dřevní hmotu využíváme pro tvorbu zimovišť) a mozaikovitě kosíme část mokřadů.
.
2013 - mozaikovité kosení, prořezávky dřevin v plochách plánovaných tůní a okolí, strojní vyhloubení sedmi tůní
2014 - bez zásahů 
2015-2017 - každoroční mozaikovité kosení
2018 - mozaikovité kosení, strojní obnova částí stávajících vybraných tůní, drobné prořezávky dřevin u tůní,
strojní vyhloubení čtyř nových tůní, přerušení jednoho z odvodňovacích kanálů
2019 - mozaikovité kosení
 

 
Provedené průzkumy - biologická data:
.
V lokalitě zajistil provedení biologických průzkumů ČSOP Jihlava v době před zahájením soustavné péče, tj. v roce 2012 - proběhl průzkum rostlin a ptáků. V lokalitě probíhá již dlouhodobě sledování výskytu ptáků a také obojživelníků (cca od roku 2001), a to pod záštitou AOPK ČR, Pobočky ČSO na Vysočině a spolku Mokřady z.s.
 

 
Pro veřejnost:
.
Lokalita je pro veřejnost volně přístupná, není zde však žádná udržovaná přístupová cesta. Vstup je na vlastní nebezpečí a není jinak omezen. Žádáme však případné návštěvníky, aby se chovali zvláště tiše a omezovali pohyb v mokřadech u rybníka v období hnízdění ptactva (cca duben-červen).
V lokalitě zatím není žádný informační panel. Na podzim 2018 se zde uskutečnila akce pro veřejnost - Společné bagrování tůní, v roce 2014 pak část Žabího dne. Dále zde proběhla exkurze pro účastníky semináře k tůním (2014) a část semináře k ochraně obojživelníků a plazů (2019).
 

 
Poděkování - spolupráce:
.
Děkujeme tímto Statutárnímu městu Jihlava a také Moravskému rybářskému svazu Jihlava za dlouhodobý souhlas k péči o lokalitu. Za finanční podporu realizace jednotlivých zásahů děkujeme Ministerstvu životního prostředí (prostřednictvím AOPK ČR v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny) a Kraji Vysočina.
.
                                            
 

 
Ochrana lokality:
.
bez ochrany - volná krajina; rybník je významným krajinným prvkem ze zákona
 

 
Dokumenty, prezentace, videa a články:
 
•  Kodet V. & Kořínková D. (2012): Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo - Závěrečná zpráva projektu
           v programu Ochrana biodiverzity; ČSOP Jihlava (dostupné na vyžádání) 

 

 
Fotogalerie:
.

Výchozí stav - před zásahem (podzim 2013):

     
.

Prováděná péče a vzhled lokality (2013-2019) - chronologicky:

        
      
           Další fotky z roku 2013 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

|  nahoru na stránku  |   zpět na Lokality  |


Mokřady z.s.