VVP Stříbro

 

 

 

Úvod:

Lokalita se nachází asi 2 km západně od města Stříbro v Plzeňském kraji na GPS souřadnicích 49°45'32.455"N, 12°58'2.655"E. Jedná se o malou část bývalého vojenského prostoru. Celé území je momentálně aktivně nevyužívané. Jedná se o pestrou mozaiku biotopů od sušších otevřených biotopů stepního charakteru až po podmáčené lesnaté biotopy. Lokalita náleží do sítě evropsky významných lokalit (EVL). Území je významné zejména z pohledu výskytu kuňky žlutobřiché a čolka velkého. Území je ve vlastnictví města Stříbro, jehož zástupcům tímto děkujeme za výpůjčku příslušných pozemků a souhlas s plánovanými a realizovanými opatřeními na zachování a podporu přírodního bohatství.

Přibližná lokalizace zájmového území Stříbro.

Aktuální letecké foto zájmového území Stříbro.

Historické letecké foto zájmového území stříbro z roku 1953.

Konkrétní vymezení zájmového území (červeně a modře).

Naše organizace má zájmové území v užívání od roku 2014. Veškerá činnost je směřována pro podporu chráněných a ohrožených druhů organismů, zejména obojživelníků a podpora biotopové rozmanitosti. Management bude navazovat na předchozí vojenskou činnost, která je klíčovým faktorem stále ještě biologicky hodnotného území. S ukončením vojenské činnosti někdy kolem roku 2006 je území vystaveno spontánním přírodním procesům vedoucí ke změně charakteru území. Těmi podstatnými nežádoucími změnami je zarůstání otevřených ploch náletovými dřevinami a zánik drobných vodních ploch (tůní) a spolu s tím vymizení organismů na tyto biotopy vázané. Naše managementová opatření tak nahradí bývalou vojenskou činnost se všemi jeho kladnými efekty.  V roce 2014 byla provedena tato konkrétní opatření:

- stržení drnu na vybrané ploše o velikosti 2200 m2 za účelem vytvoření obnaženého povrchu a mělkých depresí plněných dešťovou vodou

- vykácení části náletových dřevin na ploše 2090 m2 za účelem prosvětlení území. Dřevní hmota byla uložena na hromady za účelem vytvoření úkrytů a zimovišť.

- řízené jízdy offroadových automobilů na vybraných plochách a v určitém příhodném období za účelem stržení drnu a odhalení půdního povrchu a za účelem obnovy původních drobných tůní na nezpevněných cestách. Obecné informace o významu offroadových aktivit naleznete zde. Tyto aktivity jsou povoleny všemi příslušnými úřady.

Fotogalerie 2014:

Videa: https://www.youtube.com/watch?v=r5Z15ZONzm8

          https://www.youtube.com/watch?v=zfV_KOKd0bg

          https://www.youtube.com/watch?v=1uDNvwHIuzs