Ochoz

 
Lokalita Ochoz se nachází zhruba 1,8 km jihovýchodně od kostela v Netíně. Součástí lokality je rybník Ochoz a mokřady pod ním (na rybníku hospodaří jiný subjekt). Naše zájmové plochy pod hrází rybníka Ochoz jsou v současnosti mozaikou podmáčených luk, porostů dřevin a menších tůní. Středem lokality protéká upravený potok, který je nyní v severní části zájmové plochy již změlčený. 
 
V lokalitě se vyskytují populace řady ohrožených druhů živočichů (obojživelníci, plazi, motýli aj.). Velmi významná je lokalita též botanicky, z pohledu mokřadní vegetace (prstnatec májový, tolije a další).

Zájmová část lokality leží v rozmezí nadmořských výšek 515 až 525 m a má výměru cca 0,9 ha. Vlastníkem celé zájmové plochy je obec Lavičky.

 
.
Přibližné vymezení lokality Ochoz v turistické mapě. Zdroj: www.mapy.cz
 
Vymezení zájmové lokality Ochoz na leteckém snímku (květen 2017). Zdroj: www.mapy.cz
 
 Lokalita Ochoz na historickém leteckém snímku (1953). Zdroj: kontaminace.cenia.cz
 

 
Výchozí stav lokality před zahájením naší péče:
.
Louky pod Ochozem byly dlouhodobě bez péče a byly tak na začátku roku 2012 výrazněji zarostlé náletovými dřevinami. Velké části lučních ploch měly degradovaný porost a nacházel se zde porost invazního bolševníku velkolepého. Pořád se zde ale nacházely poměrně velké plochy s cennou vegetací. Potok protékající lokalitou je z minulosti upraven, zahlouben a narovnán, v roce 2012 byl pravděpodobně po nedávném pročištění. Mokřad byl odvodněn melioracemi, v té době se však moc neprojevovaly (výrazně odvodňovat začaly až s nástupem sušších let, od roku 2017). 
 

 
Naše péče:
.
V lokalitě provádíme péči od roku 2012. Cílem realizovaných opatření je jednak podpora obojživelníků a dalších ohrožených vodních a mokřadních živočichů a rostlin, a jednak podpora zadržení vody v krajině a zlepšení vodního režimu lokality. Vytváříme a obnovujeme zde tůně, provedli jsme revitalizaci vodního režimu v části lokality přerušením některých meliorací, průběžně řešíme potřebné prořezávky náletových dřevin (dřevní hmotu využíváme pro tvorbu zimovišť), na vybraných plochách jsme strhli drn s cílem zlepšení stavu vegetace, nechali jsme bez zásahů severní polovinu potoka v lokalitě (díky tomu došlo k zanesení, zárůstu a samovolnému změlčení koryta) a mozaikovitě kosíme mokřadní louky včetně okrajů i celých tůní.
.
2012 - mozaikovité kosení, výraznější prořezávky a prokácení dřevin, ruční vyhloubení tří menších tůní
2013 - bez zásahů
2014 - mozaikovité kosení, strojní stržení drnu na dvou menších plochách, strojní vyhloubení čtyř menších tůní
2015 - mozaikovité kosení, drobná prořezávka dřevin 
2016 - mozaikovité kosení, zahájení ruční mechanické likvidace bolševníku, prořezávky a prokácení dřevin, ruční
           vyhloubení nové menší tůně, ruční vyhloubení dvou zavodňovacích stružek
2017 - mozaikovité kosení, mechanická likvidace bolševníků, ruční oprava valu tůně provrtané od hlodavců
2018 - mozaikovité kosení, mechanická likvidace bolševníků, strojní přerušení vybraných meliorací (částečná
           revitalizace vodního režimu), prořezávka dřevin
2019 - mozaikovité kosení, mechanická likvidace bolševníků, drobné prořezávky, ruční oprava valu největší tůně
 

 
Provedené průzkumy - biologická data:
.
V lokalitě jsme zajistili provedení výchozích biologických průzkumů v roce zahájením péče, tj. v roce 2012 - proběhl průzkum rostlin, obojživelníků, plazů, ptáků, motýlů a vážek. Průběžné namátkové průzkumy zejména obojživelníků probíhaly i v dalších letech. V roce 2018 jsme zajistili realizaci opakovaného botanického průzkumu a v roce 2019 opakovaných průzkumů obojživelníků, plazů a ptáků.
 

 
Pro veřejnost:
.
Lokalita je pro veřejnost volně přístupná, nejsou zde však udržovány žádné přístupové pěšiny. Vstup je na vlastní nebezpečí a není jinak omezen. Žádáme však případné návštěvníky, aby se chovali zvláště tiše a omezovali pohyb v mokřadech v období hnízdění ptactva (cca duben-červen).
V lokalitě je od roku 2017 osazen informační panel. Na mokřadech u Ochozu proběhla v roce 2017 exkurze pro veřejnost ve spolupráci s o.p.s. Chaloupky a v roce 2019 Žabí den pod Ochozem. V roce 2013 zde proběhla exkurze v rámci semináře k ochraně obojživelníků a plazů. Zprávy z některých akcí jsou zde.
 

 
Poděkování - spolupráce:
.
Děkujeme tímto obci Lavičky za dlouhodobý souhlas k péči lokalitu a také za spolupráci při provádění některých potřebných opatření. Za finanční podporu realizace jednotlivých zásahů děkujeme zejména Ministerstvu životního prostředí (prostřednictvím AOPK ČR v rámci programů Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a Programu péče o krajinu) a také Kraji Vysočina a Českému svazu ochránců přírody (projekt Ochrana biodiverzity). Děkujeme také členům našeho spolku, kteří zde spoustu práce odvedli na své vlastní náklady. Za finanční podporu průzkumů a informačního panelu děkujeme Českému svazu ochránců přírody.
.
                                                 
 

 
Ochrana lokality:
.
mokřady bez ochrany - volná krajina; potok je významným krajinným prvkem ze zákona 114/1992
 

 
Dokumenty, prezentace, videa a články:
 
  Berka T., Dvořák J., Kodet V. & Křivan V. (2012): Průzkumy mokřadů u rybníka Ochoz. -
           Závěrečná zpráva projektu v programu Ochrana biodiverzity; Mokřady - ochrana a management (dostupné na
           vyžádání) 

  Berka T., Oulehla J. & Maštera J. (2018): Botanické průzkumy lokalit čolka velkého 2018. - Závěrečná zpráva projektu
           v programu Ochrana biodiverzity; Mokřady - ochrana a management (dostupné na vyžádání) 

  Maštera J. & Neskromník T. (2019): Zoologické průzkumy lokalit čolka velkého 2019. - Závěrečná zpráva projektu
           v programu Ochrana biodiverzity; Mokřady z.s. (dostupné na vyžádání) 

 

 
Fotogalerie:
.

Výchozí stav - před zásahem (2011-2012):

      
.

Prováděná péče a vzhled lokality (2012-2019) - chronologicky:

        
      
          Další fotky z roku 2012         
      
      
            Další fotky z roku 2014         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

|  nahoru na stránku  |   zpět na Lokality  |


Mokřady z.s.

            

 

tůně, tůň, vod