Na hranicích

 

 

 

Úvod:

Lokalita se nachází 2 km jižně od příměstské části Popice spadající pod Jihlavu.

Jedná se o bývalou nefunkční lesní tůň o velikosti cca 80 m2. Tůň je umístěna v souvislém lesním porostu s převahou smrku. Nefunkčnost byla dána zazemněním tůně a protrženou hrázkou. Tůň nebyla funkční mnoho desítek let. Voda do tůňky přitéká z drobného prameniště těsně na tůňkou.

Obnova tůňky má za cíl podporu druhové rozmanitosti, zejména podpora čolka horského, který se zde vyskytuje a dále má podpořit zadržování vody v krajině.

Letecké foto s přibližnou lokalizací zájmovéhio území.

Provedené opatření:

Na podzim roku 2018 byla provedena strojní obnova tůně. Zemina z výkopu byla využita na opravu a zpevnění hrázky - valu u tůně. Odtok vody je zajištěn průlehem ve valu s volně uloženými kameny. Tůň je nevýpustná, není vybavena žádným technickým zařízením. Tvar a velikost tůně zůstal zachován. V následujících letech bude kontrolován stav tůňky a její funkčnost.

Na lokalitě je umístěná informační cedule.

Poděkování:

Děkujeme zástupcům obce Vílanec, která je výlučným vlastníkem příslušných pozemků, za vstřícnost a souhlas s obnovou tůňky.

Náš dík patří rovněž Kraji Vysočina, který finančně podpořil obnovu tůňky.

Fotogalerie

Stav v roce 2018 těsně před zásahem:

Stav v roce 2018 těsně po zásahu: