Lesnovské mokřady

 
Lesnovské mokřady leží na severním okraji Jihlavy, asi 1 km JV od obce Zborná. Lokalitu tvoří zejména mozaika vodních a mokřadních biotopů, najdeme zde však i mezofilní a sušší biotopy (louky, remízek apod.). Významnými prvky lokality jsou extenzivně využívané rybníky s rozvinutými litorálními porosty - menší Kulatina a větší Luční (též zvaný Pekařský). Celou lokalitou protéká drobný vodní tok - "Stříbrný" potok. Ten má nyní již na většině své trasy přírodě blízké koryto, do roku 2017 byl na prvních cca 300 m zatrubněný. V lokalitě se nachází několik desítek menších či větších tůní. Nad Kulatinou a také mezi oběma rybníky jsou převážně mokřadní louky. Část mokřadů pokrývají porosty dřevin a ve střední části na lokalitu navazuje smíšený lesík. Významné jsou zde i duby na hrázi Lučního rybníka a u Kulatiny.

V lokalitě se vyskytují populace řady ohrožených druhů živočichů - zejména obojživelníků, plazů, vodních ptáků a motýlů. Významná je zde také vodní a mokřadní vegetace (rdest alpský, bublinatka jižní aj.).

Lokalita leží v rozmezí nadmořských výšek 505 až 530 m a má výměru cca 4 ha. Vlastníkem větší části lokality je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, menší část patří členům našeho spolku.

 
.
Přibližné vymezení lokality Lesnovské mokřady v turistické mapě. Zdroj: www.mapy.cz
 
Vymezení zájmové lokality Lesnovské mokřady na leteckém snímku (podzim 2018). Zdroj: ČÚZK
 
 Lokalita Lesnovské mokřady na historickém leteckém snímku (1953). Zdroj: kontaminace.cenia.cz
 

 
Výchozí stav lokality před zahájením naší péče:
.
Rybníky byly před rokem 2012 využívány obdobně jako dnes, tedy extenzivně, s převážně nižšími rybími obsádkami. Technický stav jejich hrází a výpustných zařízení nebyl dobrý, u Kulatiny bylo patrné výrazné zastínění náletovými dřevinami a zárůst části rybníka, poškozená zde byla hráz. Šlo také o rybník vybudovaný v minulosti bez platných povolení k užívání. Luční rybník byl v době, kdy jsme ho přebírali do péče (2016), vlivem poškozeného výpustného zařízení cca 2 roky bez vody. Mokřady mezi oběma rybníky byly před rokem 2012 dlouhodoběji bez péče a výrazněji zarostlé náletovými dřevinami. Výrazně zarostlá i zazemněná byla až do roku 2018 i litorální zóna při levém břehu Lučního rybníka. Louka nad Kulatinou byla do roku 2017 z většiny odvodněná melioracemi, potok zde byl zatrubněný a až do roku 2014 zde bylo prováděno klasické zemědělské intenzivní kosení.
 

 
Naše péče:
.
V lokalitě provádíme opatření od roku 2012 u rybníka Kulatina (rybník, nad i pod ním) a od roku 2016 i na Lučním rybníku. Cílem realizovaných opatření je jednak podpora obojživelníků a dalších ohrožených vodních a mokřadních živočichů, a jednak podpora zadržení vody v krajině a udržení a zlepšení vodního režimu lokality. Pečujeme zde o oba rybníky (nízké rybí obsádky, údržba, opravy), vytváříme a obnovujeme zde tůně, provedli jsme revitalizaci zatrubněného vodního toku, průběžně řešíme potřebné prořezávky náletových dřevin (dřevní hmotu využíváme pro tvorbu zimovišť), provedli jsme revitalizaci části litorálu Lučního rybníka, vysadili jsme zde několik desítek stromů a keřů do remízku a mozaikovitě kosíme velkou část mokřadů i sušších částíi vybrané části rákosin Lučního rybníka.
.
2012 - výlov Kulatiny, drobné prořezávky dřevin, ruční vyčištění části dna
2013 - mozaikovité kosení, prořezávky dřevin na více místech, strojní i ruční vyhloubení několika tůní, vytvoření
           speciálního zimoviště
2013-2014 - vypuštění, výlov a následná oprava hráze rybníka Kulatina, osazení nového požeráku, úprava terénu
                     u rybníka (přístup), prokácení dřevin na hrázi a v zátopě 
2014 - mozaikovité kosení, výsadba několika dřevin na hranici pozemku a do remízku, drobná prořezávka dřevin
2015 - mozaikovité kosení, příprava revitalizace (zkušební výkopy aj.), prořezávky dřevin, výlov Kulatiny
2016 - mozaikovité kosení, ruční vyhloubení několika tůní, pokus o navrácení vody na povrch nad Kulatinou, menší
           oprava požeráku Lučního rybníka a napuštění, výsadby keřů do remízku nad Kulatinou, prořezávky dřevin
2017 - mozaikovité kosení, výlov Kulatiny, strojní i ruční revitalizace vodního režimu nad Kulatinou: zrušení
            zatrubnění potoka, nové koryto, tři nové větší tůně
2018 - potřebné dodělávky a úpravy po úspěšném revitalizačním zásahu, mozaikovité kosení, osazení informačního
           dvojpanelu, prořezávky a prokácení dřevin v litorálu Lučního rybníka, strojní revitalizace části litorálu Lučního
           rybníka, úpravy a vyhloubení několika tůní, menší opravy hráze Lučního rybníka, oprava průsaků Kulatiny 
2019 - mozaikovité kosení, oprava průsaků Kulatiny, oprava přelivu Lučního rybníka a napuštění na zcela plnou
            hladinu, dosadba keřů do remízku, drobné prořezávky, výlovy obou rybníků
 

 
Provedené průzkumy - biologická data:
.
V lokalitě jsme zajistili provedení výchozích biologických průzkumů v roce zahájením péče, tj. v roce 2013 - proběhl průzkum rostlin, obojživelníků, plazů, ptáků, motýlů a sociálního blanokřídlého hmyzu. Průběžné namátkové průzkumy zejména obojživelníků probíhaly i v dalších letech. V roce 2019 proběhly první opakované průzkumy, a to konkrétně obojživelníků, plazů a ptáků.
 

 
Pro veřejnost:
.
Lokalita je pro veřejnost přístupná, v části u Kulatiny je zde i udržovaná přístupová pěšina. Vstup je na vlastní nebezpečí a není v západní polovině území nijak omezen. Ve východní polovině je omezen vstup do mokřadu v období duben-srpen. Vjezd motorových vozidel do lokality je zakázán s výjimkou zajišťování péče a akcí pro veřejnost. Žádáme případné návštěvníky, aby se chovali zvláště tiše a omezovali pohyb u Lučního rybníka v období hnízdění ptactva (cca duben-srpen) - v toto období prosím nechoďte do této části se psy.
V lokalitě je od roku 2018 informační oboustranný panel (dvojpanel). Na Lesnovských mokřadech již proběhla řada akcí pro veřejnost. V roce 2013 Společné bagrování tůní a několik exkurzí, v letech 2015 a 2017 Žabí den, v roce 2016 několik exkurzí, v roce 2018 pak zejména akce Pojďte s námi za žábami a také slavnostní otevření zrevitalizovaného mokřadu nad Kulatinou. V roce 2019 zde proběhla exkurze v rámci semináře k ochraně obojživelníků a plazů. Zprávy z některých akcí jsou zde.
 

 
Poděkování - spolupráce:
.
Děkujeme tímto Královské kanonii premonstrátů na Strahově za dlouhodobý souhlas k péči o východní část lokality. Za finanční podporu realizace jednotlivých zásahů děkujeme zejména Ministerstvu životního prostředí (prostřednictvím AOPK ČR v rámci programů Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a Programu péče o krajinu), dále Nadaci Partnerství,  Kraji Vysočina a Statutárnímu městu Jihlava. Děkujeme také členům našeho spolku, kteří zde spoustu práce odvedli na své vlastní náklady. Za spolupráci v péči o lokalitu děkujeme jihlavské ZŠ Otokara Březiny a ČSOP Jihlava. Za finanční podporu průzkumů a informačního panelu děkujeme Českému svazu ochránců přírody.
.
                     
 

 
Ochrana lokality:
.
bez ochrany - volná krajina; rybníky jsou významnými krajinnými prvky ze zákona
 

 
Dokumenty, prezentace, videa a články:
 
  Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2013): Průzkumy Lesnovských mokřadů. -
           Závěrečná zpráva projektu v programu Ochrana biodiverzity; Mokřady - ochrana a management (dostupné na
           vyžádání) 

  Maštera J. (2019): Revitalizace mokřadu nad Kulatinou (2017). - Prezentace; Mokřady z.s. - dostupné zde

  Maštera J. & Neskromník T. (2019): Zoologické průzkumy Lesnovských mokřadů 2019. - Závěrečná zpráva projektu
           v programu Ochrana biodiverzity; Mokřady z.s. (dostupné na vyžádání) 

 

 
Fotogalerie:
.

Výchozí stav - před zásahem :

      
      
.

Prováděná péče a vzhled lokality (2012-2019) - chronologicky:

        
      
      
      
      
      
      
      
           Další fotky 2013-2014 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

|  nahoru na stránku  |   zpět na Lokality  |


Mokřady z.s.