Na hádkách

 

 

Úvod

Lokalita je situována přibližně jeden kilometr na východ od středu obce Záborná, která leží cca 15 km severovýchodně od Jihlavy. GPS souřadnice jsou 49° 28' 57.123" N, 15° 46' 2.287" E. Jedná se o tři samostatné pozemky v nivě drobného vodního toku. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Tímto chceme veřejně vyjádřit naše poděkování za svolení k provádění opatřeními na podporu mokřadů. Neméně důležité je také naše poděkování vedení obci, které s příslušnými opatřeními souhlasilo. Přejeme si, aby bylo více soukromých vlastníků, kteří svolí k našim záměrům.

    Přibližná poloha zájmové lokality Záborná.

   Současné letecké foto zájmové lokality - louka v horní části snímku a na ní navazjuící partie porostlé dřevinami.

 

    Historické letecké foto zájmové lokality z roku 1953.

Lokalita sestává z nivy drobného vodního toku. Na podmáčených částech jsou přítomny převážně vzrostlé olše, na sušších partiích je kulturní pravidelně obhospodařovaná louka. Naše aktivity budou soustředěny výhradně na podmáčené partie. Z významných druhů živočichů se zde vyskytuje skokan hnědý, čolek obecný a čolek horský. Na blízké lokalitě se vyskytuje na Vysočině vzácná ropucha zelená. Plánujeme zde provést soubor základních opatření, jejichž kompletní realizace bude několikaletá.

Popis naší dosavadní činnosti:

Rok 2011

- prořezávka mladších náletových dřevin na vybraných prosvětlených částech o celkové rozloze 1.248 m2.

- vybudování pěti drobných vodních ploch na prosvětlených partiích o souhrnné ploše 100 m2 a vytěžení cca 35 m3 zeminy, která byla deponována do bezprostřední blízkosti nádrží tak, aby pomáhala zadržovat vodu. Výkopové práce byly prováděny ručně.

Realizovaná opatření 2011: červeně - prořezávky dřevin, modře - tůně, černě - hranice pozemků.

Znění a forma informační cedule instalovaná na místě realizace (PDF, 6,7 MB):

Rok 2014

- prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše 910 m2. Účel tohoto opatření je celkové otevření a prosvětlení mokřadu, prosvětlení okolí nových i stávajících tůní, snížení nežádoucího zastínění a zazemňování nových tůní padajícím listím. Pokácené dřeviny budou ukládány na hromady na degradovaná místa tak, aby mohly v budoucnu sloužit jako zimoviště nebo úkrytová místa pro drobné živočichy.

- strojní vyhloubení 3 tůní pro obojživelníky a jiné vodní živočichy o velikostech 110, 80 a 20 m2 v botanicky nevýznamných částech pozemků. Průměrná hloubka tůní po zaplnění vodou bude v rozmezí 30-50 cm, maximální hloubka 80-100 cm, celkový objem vykopané zeminy 97 m3. Ta bude uložena a rozhrnuta na degradovaná místa v okolí tůní, u tůní budou významně zastoupeny mělčiny do 40 cm hloubky.

- strojní stržení drnu (odstranění nežádoucí vegetace) na ploše 840 m2 a výšce drnu 15 cm, uložení hmoty na botanicky nevýznamné plochy. Stržení drnu je zejména za účelem podpory ohrožených méně konkurenčně zdatných druhů živočichů a rostlin.

Veškeré zásahy byly finančně podpořeny z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Děkujeme!

Grafické znázornění prováděných opatření v roce 2014. Modře - vybudování nových tůní, bíle čtverečkovaně - uložení zeminy po budování tůní, žlutě - stržení drnu, oranžově - kácení.

Na lokalitu byla umístěna aktualizovaná cedule pro veřejnost (PDF):

    

Fotogalerie (chronologicky)

Stav lokality a realizace opatření 2011


Stav lokality a realizace opatření 2014: