Rančířovský Okrouhlík

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází cca 4 km jihozápadně od centra města Jihlavy. Je součástí bývalého vojenského výcvikovému prostoru Pístov. Jedná se o silně podmáčenou nivu drobného vodního toku nad rybníkem Rančířovský Okrouhlík. Majitelem pozemku je Pozemkový úřad ČR. Za jeho souhlas k provádění opatření k ochraně přírody mu patří náš velký dík. Dříve byl management prováděn pod záštitou Pobočky české ornitologické společnosti na Vysočině, od roku 2012 probíhá pod hlavičkou našeho sdružení Mokřady - ochrana a management. Od počátku o lokalitu pečovali a pečují členové našeho sdružení.

 Přibližná lokalizace zájmového území Rančířovský Okrouhlík

 

Současný letecký snímek zájmového území v nivě nad rybníkem Rančířovský Okrouhlík (vpravo dole).

 

Historický letecký snímek zájmového území z roku 1953 (srovnej s předchozím snímkem).

 

Historie lokality a naše dosavadní činnost:

Roky 2006 - 2008

- průzkum lokality

Rok 2009

- získání souhlasu s našimi záměry od správce státních pozemků Pozemkového úřadu ČR se sídlem v Jihlavě, děkujeme!

- kosení vybraných partií a likvidace náletových dřevin na ploše cca 1000 m2. Opatření bylo finančně podpořeno z Ekologického fondu Magistrátu města Jihlavy, děkujeme!

- ruční vybudování tří drobných vodních nádrží o celkové ploše 30 m2. Opatření bylo finančně podpořeno z Ekologického fondu Magistrátu města Jihlavy, děkujeme!

- vybudování odvodňovací stružky v délce cca 70 m. Opatření bylo finančně podpořeno z Ekologického fondu Magistrátu města Jihlavy, děkujeme!

Schematické vyobrazení rozsahu provedených opatření v roce 2009. Fialově - prořezávky a sečení, světle modře - vybudované tůně.

Rok 2010

- kosení vybraných partií na ploše 1400 m2. Opatření bylo finančně podpořeno z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

- ruční vybudování tří tůní o celkové ploše 45 m2. Opatření bylo finančně podpořeno z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

    Schematické vyobrazení rozsahu provedených opatření v roce 2010. Červeně - kosení, modře - vybudování tůní.

 

- vypracování inventarizačních průzkumů Rančířovského Okrouhlíku (PDF, 3,6 MB). Průzkum byl finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstvem životního protředí, děkujeme!

- vypracování herpeto-batrachologického průzkumu Rančířovského Okrouhlíku a přilehlého okolí (PDF, 8,7 MB). Průzkum byl finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstvem životního protředí, děkujeme!

- prezentace a obrazové shrnutí "Obojživelníci bývalého vpjenského výcvikového prostoru Pístov a péče o jejich biotopy" (PDF, 8,0 MB).

Rok 2011

- ruční kosení podmáčených luk na celkové ploše 2 760 m2. Provedena byla jedna seč na přelomu července a srpna, pokosená hmota byla uložena na degradovaná místa k okraji smrkového lesa.

- prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše 1 440 m2. Dřevní hmota byla uložena na hromady na degradovaná místa.

- ruční vyhloubení 9 menších mělkých tůní o velikostech 10 (3x), 15 (3x), 20 (1x) a 25 (2x) m2.

- ruční vyhloubení dvou mělkých odtokových stružek (na hloubku rýče) v celkové délce 55 m.

   

Schematické vyobrazení rozsahu provedených opatření v roce 2011. Červeně - kácení náletových dřevin, bíle - kosení, světle modře - vybudování tůní, tmavě modře - vybudování stružek.

Veškerá managementová opatření roku 2011 byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životného prostředí, děkujeme!

- fotodokumentace naší činnosti v období 2010 - 2011 (PDF, 3,5 MB)

    

Rok 2012

- ruční kosení podmáčených luk na celkové ploše 2 890 m2 (1 300 + 190 + 1 400 m2) s provedením dvou sečí v červnu a září s uložením pokosené hmoty na zdegradovaná místa, aby mohla sloužit jako zimoviště.

- prořezávky a kácení náletových dřevin (keřové vrby) na celkové ploše 1 065 m2 s uložením dřevní hmoty v hromadách na degradovaná místa, aby mohla složit jako zimoviště.

- strojní vyhloubení 4 tůní o velikostech 90, 60, 50 a 30 m2 s průměrnou hloubkou 40 - 60 cm, max. hloubka 70 -100 cm, celkový objem vykopané zeminy 121 m3 a její rozhrnutí v degradovaných místech v blízkostí tůní.

   

Schematické vyobrazení rozsahu prováděných opatření v roce 2012: modře - tůně, žlutě - kosení, červeně - kácení, bíle - uložení vytěžené zeminy.

- pořádání akce pro širokou veřejnost a akce pro mladé ochránce přírody (PDF, 5,5 MB). Tuto akci podpořila ve spolupráci se Sdružrním Krajina společnost Jihomoravská Plynárenská a. s., děkujeme!

    

Souhrnná fotodokumentace 2012 (PDF, 3,2 MB):

    

Rok 2013

Bez zásahu.

 

Rok 2014

Byla realizována tato managementová opatření:

- ruční kosení podmáčených luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů na celkové ploše 3 390 m2 (jednotlivé plochy 1 620, 1 300, 330 a 140 m2). Provedena byla jedna letní seč. 10% z celkové plochy zůstala nepokosena (mozaiková seč pro podporu bezobratlých živočichů, zejména motýlů). Pokosená hmota byla uložena na degradovaná místa na okraje smrkového lesa.

- prořezávky náletových dřevin na ploše 780 m2 - převážně keřovité vrby - v mimovegetačním období (v místech, která nejsou využívána ke hnízdění ptactva i ve vegetačním období). Účel tohoto opatření je rozšíření luk a prosvětlení tůní a jejich okolí. Pokácené dřeviny budou ukládány na hromady na degradovaná místa tak, aby mohly v budoucnu sloužit jako zimoviště nebo úkrytová místa pro drobné živočichy.

Opatření byla realizována za finanční podpory Programu péče o krajinu, děkujeme!

Děkujeme všem, kteří se na managementu podíleli!

Zobrazení provedení managementových zásahů v roce 2014: oranžově - kácení náletových dřevin, žlutě - kosení.

Fotogalerie

Původní stav lokality před zásahy v období 2006 - 2008


Stav lokality a realizace opatření v roce 2009


Stav lokality a realizace opatření v roce 2010

 

 

 


Stav lokality a realizace opatření v roce 2011 (chronologicky)

  

  

   

   

   

   

   

   

   


Stav lokality a realizace opatření v roce 2012 (chronologicky):


Stav lokality a realizace opatření 2014 (chronologicky)

Stavně