U Měšína

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází asi 1 km JZ od obce Měšín v okrese Jihlava. GPS souřadnice jsou 49°25'51.089"N, 15°38'45.004"E. Jedná se o podmáčenou nivu Měšínského potoka. Území je neobhospodařované a zarůstající náletovými dřevinami s převahou olše. Vlastníkem je Pozemkový fond ČR, kterému patří náš velký dík za souhlas s plánovanými opatřeními.

   

Přibližná lokalizace zájmového území Měšín.

 

    

Současný letecký snímek zájmové lokality - roztroušené dřeviny na louce uprostřed snímku.

 

 

Stejné území jako v předchozím snímku, ale z doby před 60 lety, konkrétně z roku 1953.

Popis naší dosavadní činnosti:

Rok 2012

Provedená managementová opatření:

- kácení náletových dřevin na celkové ploše 520 m2

- ruční vybudování tří tůní o velikostech 50, 35 a 10 m2.

Provedená opatření mají zejména sloužit k podpoře populace silně ohroženého čolka velkého vyskutujícího se v blízké lokalitě rybníce U Stěny. Smyslem prořezávek je prosvětlit lokalitu a tůně mají nabídnou nové příležitosti k rozmnožování.

Opatření byla finančně podpořena z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí. Děkujeme!

    

kres realizovaných opatření v roce 2012: žlutě - prořezávky náletových dřevin, modře - tůně, bíle - uložení a rozhrnutí vykopané zeminy.

V roce 2012 byl na lokalitě proveden botanický, herpetologický, batrachologický, ornitologický a entomologický průzkum (PDF, 2,7 MB):

    

Informační cedule instalovaná na místě realizace (PDF 5,8 MB):

    

Souhrnná fotokumentace 2012 (PDF, 2,3 MB):

    

Rok 2013

Pokračování v činnosti započaté v roce 2012, konkrétně:

- prořezávky a kácení náletových dřevin na ploše 780 m2 (olše, vrby). Uložení dřevní hmoty na hromady za účelem nabídky úkrytových možností.

- ruční vyhloubení tří drobných tůní o velikostech 30, 20 a 10 m2. Zemina byla uložena a rozhrnuta v těsné blízkosti budovaných tůní k podpoře zadržování vody.

    

Zákres realizovaných opatření v roce 2013: žlutě - prořezávky a kácení dřevin, modře - budování tůní, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy.

Managementová opatření byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci managementových opatření, zejména žákům základní školy z Kamenice a žákům Přírodovědného licea ze Střední školy obchodu a služeb Jihlava. V případě žáků základní školy z Kamenice byl podán výklad o našich obojživelnících s živými ukázkami a s osvětlením významu prováděných opatření (fota viz fotogalerie níže, rok 2013)

Na lokalitu byla umístění informační cedule s provedenými opatřeními a jejich významu (PDF):

    

Fotogalerie

Rok 2012


Rok 2013 (chronologicky)

  

          

tůn

tůně, t