Lyžař

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází asi kilometr východně od obce Hybrálec. GPS souřadnice jsou 49°25'43.277"N, 15°34'5.836"E. Jedná se o podmáčenou nivu Smrčenského potoka. Vlastníkem je výlučně soukromá osoba, které tímto děkujeme za souhlas s managementovými zásahy!

Přibližná lokalizace zájmového území Hybrálec.

 

Současný letecký snímek zájmové lokality - plocha nad rozcestím.

 

Stejné území, ale před 60 lety, konkrétně z roku 1953.

Popis naší dosavadní činnosti:

Zájmová plocha představuje polopřirozenou menší vodní plochu na bezejmenném potoce. Na fotografii ze současnosti výše se nachází těsně nad křižovatkou cest uprostřed snímku. Mělká vodní plocha pravděpodobně vznikla v důsledku výstavby cesty. V roce 2013  zde byly provedeny opatření vedoucí k podpoře zadržování vody a k proslunění lokality. Konkrétně se jednalo o:

1. Vykácení náletových dřevin na ploše 480 m2. Jednalo se převážně o vrby. Dřevní hmota byla uložena v hromadách na biologicky zdegradovaný okraj zájmového území, aby poskytla úkrytové možnosti živočichům. Vykácením dřevin se zpomalí proces zanášení nádrže a degradace biotopu jako takového.

2. Strojní částečné odtěžení sedimentů vodní nádrže na ploše přibližně 150 m2. Vytěžená zemina byla použita na zpevnění a opravu vodu zadržujícího valu.

Letecký snímek zájmového území Hybrálec se zákresem opatření: oranžově - prořezávky, modře - odtěžení sedimentů, prohloubení nádrže, bíle - uložení vytěžených sedimentů.

Umístění informační cedule na lokalitu je důležitým prvkem každého managementového zásahu (PDF):

Managementová opatření bylo možné provést pouze za finanční podpory Ministerstva životního prostředí z Programu péče o krajinu, děkujeme!

Fotogalerie:

Rok 2011 a 2012 - výchozí stav:

Rok 2013 - prováděný management a výsledný stav: