Horní Jilmík

 

 

Úvod:

Lokalita Horní Ilmik se nachází cca 1,5 km jihovýchodně od obce Hodice v kraji Vysočina, GPS souřadnice 49°15'50.311"N, 15°29'48.048"E. Jde o lokalitu v těsném sousedství extenzivně obhospodařovaného rybníka Horní Ilmik (též označován jako Horní Jilmik). Vlastníkem příslušného pozemku o ploše 2 194 m2 je obec Hodice, která pozemek poskytla našemu sdružení do bezúplatného užívání. Tímto děkujeme zastupitelstvu obce Hodice a zejména panu starostovi za vstřícnost, souhlas s opatřeními a bezúplatné užívání. Rybník Horní Ilmik je díky příkladnému extenzivnímu obhospodařování stále ještě útočištěm Kuňky ohnivé. Vyskytuje se zde ale celá řada dalších zajímavých druhů rostlin a živočichů.

Přibližná lokalizace zájmového území Horní Ilmik

Aktuální letecké foto s konkrétní lokalizací zájmového území - skupina stromů uprostřed snímku.

 

Pro srovnání historický letecký snímek zájmového území z roku 1953.

Popis naší dosavadní činnosti:

Naše sdružení má zájmové území v pronájmu od obce Hodice od roku 2013. V tomto roce zde byly prováděny biologické průzkumy a to konkrétně botanický, herpetologický, ornitologický, základní lepidopterologický (motýli) a základní průzkumy dalších skupin hmyzu se zaměřením na blanokřídlé (PDF):

 

Managementová opatření mají za cíl zejména podporu místní populace kuňky obecné. V roce 2013 zde bylo konkrétně provedeno:

1. Kácení náletových dřevin na celkové ploše 300 m2.

2. Strojní vybudování pěti drobných vodních ploch (tůní) o velikostech 150, 60, 25, 10 a 10 m2 v botanicky nevýznamných a silně podmáčených částech území s průměrnou hloubkou 30 - 50 cm (max. 70 - 100 cm). Vytěžená zemina byla deponována do bezprostředního okolí tůní a rozhrnuta do plochy, aby netvořila nepřirozené valy a současně, aby napomáhala akumulovat vodu v tůních:

Zákres prováděných opatření v roce 2013: oranžově - kácení, modře - budování tůní, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy, červeně - hranice pozemků.

Managementová opatření byly finančně podpořeny z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

Součástí managementových opatření bylo i veřejné pozvání zájemců z řad místních obyvatel k účasti na bagrování tůní s možností si vyzkoušet vlastní bagrování a s podáním informací o významu akce (PDF).

Na lokalitu byla umístěná jednoduchá informační cedule o prováděných opatřeních a jejich významu (PDF):

 

Fotogalerie 2013 (chronologicky):