Hliniště

 
Lokalita Hliniště se nachází na severovýchodním okraji obce Pavlov u Stonařova, v pramenné oblasti potoka Lísek. Jedná se o přírodovědně významné mokřady s desítkami menších tůní, vzniklých dřívější těžbou jílu na tzv. vepřovice (nepálené cihly). Severní část lokality je otevřenější a více prosluněná a jižní část lokality je více zastíněná, z velké části zarostlá náletovými dřevinami i lesem. 

V lokalitě se vyskytují populace řady ohrožených druhů, zejména obojživelníků a vzácného vodního hmyzu. Významná je zde také mokřadní vegetace (zábělník aj.).

Lokalita leží v rozmezí nadmořských výšek 660 až 665 m. V lokalitě se staráme o plochu cca 2,5 ha. Vlastníkem lokality je obec Pavlov.

.
Přibližné vymezení lokality Hliniště v turistické mapě. Zdroj: www.mapy.cz
 
Vymezení zájmové lokality Hliniště na leteckém snímku (léto 2017). Zdroj: www.mapy.cz
 
 Lokalita Hliniště na historickém leteckém snímku - 1953. Zdroj: kontaminace.cenia.cz
 

 
Výchozí stav lokality před zahájením naší péče:
.
Lokalita až zhruba do roku 2010 nepotřebovala žádné výrazné zásahy, v roce 2011 zde proběhla obnova velké tůně a několika dalších. V dalších letech docházelo k postupné samovolné degradaci biotopů a v lokalitě před rokem 2015 tedy byly přítomny zčásti ještě poměrně cenné plochy, ale z velké části spíše biologicky degradované plochy. Část lokality (cca 10-20 %) je z minulosti negativně dotčena ukládáním odpadu, který v době zahájení péče místy i vystupoval na povrch - pravděpodobně jde vesměs o kovy a sklo.
 

 
Naše péče:
.
V lokalitě od roku 2015 provádíme opatření s cílem zachování zdejších mokřadních biotopů, zadržení vody v krajině a podpory ohrožených druhů, zejména pak obojživelníků. Obnovujeme zde tedy tůně, provádíme potřebné prořezávky náletových dřevin a mozaikovitě kosíme část mokřadů. Museli jsme též řešit problém s uloženým odpadem v lokalitě, kde část jsme vysbírali a část zde zatím zůstala v zemi a byla překryta zeminou z výkopu některých tůní. Na relizaci některých opatření se podílí i obec Pavlov a tímto jim děkujeme. 
.
2015 - mozaikovité kosení, prořezávky dřevin v šesti ploškách, strojní obnova dvou tůní
2016 - mozaikovité kosení, strojní vyhloubení dvou tůní
2017 - mozaikovité kosení, strojní obnova dvou tůní a částečná obnova velké tůně, drobné prořezávky dřevin na
           třech ploškách, upravení přístupu do lokality od západu
2018 - mozaikovité kosení, prořezávka dřevin u velké tůně, strojní obnova větší části velké tůně
2019 - bez zásahů
 

 
Provedené průzkumy - biologická data:
.
V lokalitě jsme zajistili provedení biologických průzkumů v době před zahájením soustavné péče, tj. v roce 2015. Proběhl průzkum rostlin, obojživelníků, plazů, motýlů, vodních brouků, vážek a sociálních blanokřídlých.
 

 
Pro veřejnost:
.
Lokalita je zčásti zpřístupněna zemními chodníky, které jsou udržovány pouze při běžném letním kosení. Vstup je na vlastní nebezpečí a není jinak omezen.
V roce 2019 jsme do lokality osadili informační panel. V lokalitě platí zákaz skládky - ukládání jakéhokoli materiálu. Na jaře 2018 se zde uskutečnil Žabí den na Hliništi (zpráva).
 

 
Poděkování - spolupráce:
.
Děkujeme tímto obci Pavlov za svěření lokality do dlouhodobého užívání a také za spolupráci při péči o lokalitu. Za finanční podporu realizace jednotlivých zásahů děkujeme Ministerstvu životního prostředí (prostřednictvím AOPK ČR v rámci Programu péče o krajinu) a také Českému svazu ochránců přírody, který přispěl v rámci programu Ochrana biodiverzity k realizaci potřebných biologických průzkumů, a v rámci programu Podpora pozemkových spolků na informační panel.
.
                                            
 

 
Ochrana lokality:
.
registrovaný významný krajinný prvek (severní část), bez ochrany - volná krajina (jižní část)
 

 
Dokumenty, prezentace, videa a články:
 
•  Berka T., Maštera J., Dvořák I., Křivan V., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2015): Průzkumy mokřadu Hliniště.
          - Závěrečná zpráva projektu č. 131513; Mokřady - ochrana a management (dostupné na vyžádání) 

 

 
Fotogalerie:
.

Výchozí stav - před zásahem (leden 2015):

      
.

Prováděná péče a vzhled lokality (2015-2019) - chronologicky:

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

|  nahoru na stránku  |   zpět na Lokality  |


Mokřady z.s.