Brejlovský rybník

 
Lokalita Brejlovský rybník se nachází cca 1,5 km severozápadně od středu městyse Křižanov. Lokalitu jako celek tvoří Brejlovský rybník (též Velký Brejlovský nebo Brelský) a mokřady pod jeho hrází. Naší zájmovou částí lokality je část mokřadů pod hrází rybníka (na vlastním rybníku hospodaří jiný subjekt). Jde o bývalé i současné více či méně podmáčené louky, nyní jde o mozaiku lučních ploch a porostů dřevin, s několika menšími tůněmi. Lokalitou protéká upravený menší potok. 

V lokalitě se vyskytují populace několika ohrožených druhů živočichů - zejména obojživelníků. Významná je zde také v menších plochách mokřadní vegetace (vachta, zábělník aj.).

Zájmová část lokality leží v rozmezí nadmořských výšek 530 až 535 m a má výměru cca 0,5 ha. Vlastníkem celé zájmové plochy je Městys Křižanov.

 
.
Přibližné vymezení lokality Brejlovský rybník v turistické mapě. Zdroj: www.mapy.cz
 
Vymezení zájmové lokality Brejlovský rybník na leteckém snímku (květen 2017). Zdroj: www.mapy.cz
 
Lokalita Brejlovský rybník na historickém leteckém snímku (1953). Zdroj: kontaminace.cenia.cz
 

 
Výchozí stav lokality před zahájením naší péče:
.
Mokřady pod hrází Brejlovského rybníka byly před rokem 2013 dlouhodobě bez péče. Bývalé louky byly degradované a výrazně zarostlé náletovými dřevinami. Jen ve zbytcích se zde nacházely botanicky cenné plochy.
 

 
Naše péče:
.
V lokalitě provádíme opatření od roku 2013. Cílem realizovaných opatření je podpora obojživelníků a dalších ohrožených vodních a mokřadních živočichů a také rostlin, a také podpora zadržení vody v krajině a zlepšení vodního režimu lokality. Vytváříme a obnovujeme zde tůně, průběžně řešíme potřebné prořezávky náletových dřevin (dřevní hmotu využíváme pro tvorbu zimovišť) a mozaikovitě kosíme luční část mokřadu.
.
2013 - mozaikovité kosení, prořezávky křovin, ruční vyhloubení pěti menších několika tůní
2014 - bez zásahů
2015 - mozaikovité kosení u větších tůní
2016 - mozaikovité kosení, ruční vyhloubení dvou tůní, prořezávky dřevin u nových tůní
2017-2019 - mozaikovité kosení
 

 
Provedené průzkumy - biologická data:
.
V lokalitě jsme zajistili provedení výchozích biologických průzkumů v roce zahájením péče, tj. v roce 2013 - proběhl průzkum rostlin, obojživelníků, plazů, ptáků, motýlů a sociálního blanokřídlého hmyzu. Průběžné namátkové průzkumy zejména obojživelníků probíhaly i v dalších letech. V roce 2018 zde proběhl opakovaný průzkum obojživelníků a plazů.
 

 
Pro veřejnost:
.
Lokalita je pro veřejnost volně přístupná, přístup však není nijak upraven. Vstup je na vlastní nebezpečí a není jinak omezen.
V lokalitě zatím neproběhla žádná akce pro veřejnost a není zde žádný terénní informační panel. Po realizaci větších opatření zde byla osazena informační cedulka (cedulka 2013 zde).
 

 
Poděkování - spolupráce:
.
Děkujeme tímto městysu Křižanov za dlouhodobý souhlas k péči o lokalitu. Za finanční podporu realizace jednotlivých zásahů děkujeme Ministerstvu životního prostředí (prostřednictvím AOPK ČR v rámci programů Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a Programu péče o krajinu). Děkujeme také členům našeho spolku, kteří zde některé práce odvedli na své vlastní náklady. Za finanční podporu průzkumů děkujeme Českému svazu ochránců přírody.
.
                                                   
 

 
Ochrana lokality:
.
louky bez ochrany - volná krajina; potok je významným krajinným prvkem ze zákona 114/1992
 

 
Dokumenty, prezentace, videa a články:
 
  Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2013): Průzkumy lokalit kuňky obecné. -
           Závěrečná zpráva projektu v programu Ochrana biodiverzity; Mokřady - ochrana a management (dostupné na
           vyžádání) 

 

 
Fotogalerie:
.

Výchozí stav - před zásahem (zima-jaro 2013):

      
.

Prováděná péče a vzhled lokality (2013-2019) - chronologicky:

      
      )
           Další fotky z roku 2013 
      
      
      
      
      

 

 

|  nahoru na stránku  |   zpět na Lokality  |


Mokřady z.s.