Nadějovské nivy

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází asi 13 km východně od Jihlavy a asi kilometr jihovýchodně od vlastní obce Nadějov na GPS souřadnicích 49°25'3.934"N, 15°47'1.092"E. Jedná se o trvale podmáčenou nivu v blízkosti pravostanného přítoku Nadějovského potoka pod Obecním rybníkem. Výhradním vlastníkem pozemku je obec Nadějov, jehož zastupitelstvu tímto děkujeme za možnost beúplatného užívání a souhlas s provedenými opatřeními.

    

Přibližná lokalizace zájmového území Nadějov

Současný (vlevo) a historický (1953) pohled na zájmovou lokalitu a blízké okolí. Šipka označuje konkrétní místo našeho zájmu.

Popis naší dosavadní činnosti:

Zájmové území má naše sdružení v bezúplatném užívání od roku 2012. Jedná se o silně podmáčenou a hospodářsky zcela nevyužívanou plochu původně plošně porostlou rákosem a náletovými dřevinami. Hlavním cílem managementových opatření je zejména prosvětlení území a vybudování několika drobných vodních ploch pro obojživelníky, vodní brouky a další organismy.

Rok 2012

- prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše cca 430 m2. Jednalo se převážně o keřové vrby. Účelem je prosvětlení biotopu a budoucí zpomalení procesu zazemňování budovaných tůní spadem listí a větví. Dřevní hmota byla uložena na hromady a dále bude sloužit jako ukryt a zimoviště pro drobné živočichy.

- strojní vyhloubení 6 tůní o velikostech 130, 90, 45, 25, 20 a 10 m2 v botanicky nevýznamných částech území. Průměrná hloubka bude 30 - 60 cm, maximální hloubka 70 - 100 cm. Objem vykopané zeminy byl cca 157 m3. Zemina byla uložena v bezprostřední blízkosti tůní a rozhrnuta do plochy, aby netvořila nepřirozené valy a aby sloužila k maximálnímu zadržování vody v tůních. Tůně nemají žádné technické zařízení (stavidlo), zpevnění a podobně. Napájeny jsou povrchovou i podzemní vodou, nebudou tak napojeny na žádný trvalý vodní tok (nežádoucí). Nádrže nebudou žádným způobem hospodářsky využívány.

Všechny plánované zásahy jsou schváleny všemi příslušnými úřady.

    

Letecký snímek zájmového území s grafickým vyobrazením realizovaných opatření v roce 2012: modře - tůně, bíle - uložení vytěžené zeminy po budování tůní, červeně šrafovaně - prořezávky náletových dřevin, žlutě - hranice pozemků.

Managementová opatření byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

V roce 2012 byl na lokalitě proveden botanický, herpetologický, batrachologický, ornitologický a entomologický průzkum (PDF):

    

Na lokalitu byla umístěna informační tabule (PDF):

    

Souhrnná fotodokumentace 2012 (PDF):

    

Rok 2014

- ruční pokosení porostů v okolí tůní budovaných v roce 2012. Jednalo se převážně o rákos s příměsí dalších rostlin (kopřivy, svízel). Celková rozloha kosené plochy byla 970 m2. Pokosená hmota byla uložena na degradované místo v okrajové části luk, aby sloužila jako ukryt pro drobné živočichy. Zhruba 1/3 rákosových ploch zůstala bez zásahu.

Znázornění rozsahu prováděného kosení v roce 2014.

Na lokalitu byla umístěna aktualizovaná informační cedule pro veřejnost (PDF):

    

Managementové opatření bylo finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity - národním programem ČSOP financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR a Lesy ČR s.p. Děkujeme!

Fotogalerie:

Rok 2011 (původní stav)


Rok 2012 (chronologicky)


Rok 2014 (chronologicky)