Žleby - Pastouška

 

 

 

Úvod

Lokalita se místními obyvateli nazývá "Pastouška" a nachází se v jihlavské příměstské části Pístov cca 2,7 km jihozápadně od centra města Jihlavy na GPS souřadnicích 49°22'46.672"N, 15°33'44.456"E. Jedná se o zčásti podmáčenou nivu drobného vodního toku hospodářky nevyužívaného pozemku. Majitelem pozemku je Statutární město Jihlava, kterému tímto děkujeme za bezúplatné užívání. Aktivity našeho sdružení na této lokalitě započaly v roce 2012.
 

Přibližná lokalizace zájmového území Pastouška (Žleby)
 

     Vlevo aktuální letecký snímek s vyznačením zájm. lokality Pastouška (červeně), vpravo stejný pohled z roku 1953.

 
Popis naší dosavadní činnosti:
 

Rok 2012

Provedení botanického, herpetologického, ornitologického a entomologického průzkumu. Hlavním účelem průzkumů je zhodnocení biologické významnosti území a dále pro návrh a realizaci vhodného managementu. V dokumentu níže je tato lokalita uváděna jako Pístov II (PDF):

 

Rok 2013

V roce 2013 byly realizována tato managementová opatření:

- drobné prořezávky náletových dřevin, převážně keřů, v rozsahu cca 500 m2.

- ruční vybudování několika drobných vodních ploch o velikosti 2 - 50 m2.

Provedené prořezávky v roce 2013 (červeně)

Managementová opatření nebyla podpořena z žádného dotačního titulu.

V lednu 2013 byla na lokalitu umístěna jednoduchá informační tabule (PDF):

    

Dne 25.5.2013 se na Pístovských mokřadech a na této lokalitě konala exkurze pro širokou veřejnost s ukázkami živých obojživelníků. Účastníci měli možnost si zde vyzkoušet budování drobné tůně - fota viz fotogalerie níže. Akci kazil pouze občasný intenzivní déšť. To však účastníky neodradilo :-). Za účast a za výdrž děkujeme!

 
Rok 2014

V tomto roce byla realizována tato managementová opatření:

- strojní i ruční vybudování nebo obnova osmi tůní o velikostech 100, 80, 40, 30, 20, 14, 7 a 5 m2. Průměrná hloubka tůní 30 - 50 cm, maximální hloubka 70 - 100 cm. Vytěžená zemina byla uložena na degradovaní místa v bezprostředním okolí tůní pro maximalizaci retence vody. Cílem je podpora organismů vázaných na tyto biotopy (obojživelníci, vodní brouci, vážky atd.)

- ruční kosení vybraných ploch roztroušeně na celém území. Celkem pokoseno 780 m2. Provedena pouze jedna letní seč. Travní hmota byla uložena na degradovaná místa okrajů kosenývh luk. Cílem je obnova druhově bohatších luk a podpora ohrožených druhů rostlin a zlepšení stavu suchozemských biotopů.

- prořezávky a kácení dřevin roztroušeně na celém území. Celkem prokáceno 1030 m2. Kácení se týkalo zejména vrby popelavé, olší, vrby křehké a smrků. Dřevní hmota byla ponechána na lokalitě a nakupena na hromady. Hromady budou sloužit jako úkrytová místa pro živočichy. Cílem tohoto opatření je zejména celkové prosvětlení biotopů.

Realizovaná managementová opatření v roce 2014: červeně prořezávky dřevin, modře hloubení tůní, bíle šrafovaně uložení vytěžené zeminy, zeleně kosení.

Byla zde umístěna aktualizovaná informační cedule (PDF):

 
V roce 2014 zde proběhlo několik akcí pro veřejnost:

Pojďte s námi za žábami (květen 2014)
Akce se studenty SŠ Farmeko z Jihlavy (červen 2014)
Akce se studenty SŠOS Přírodovědné lyceum (červen 2014)
Pomozme žábám a čolkům v Pístově - 1.díl (červen 2014)
Pomozme žábám a čolkům v Pístově - 2.díl (červen 2014)
Společné bagrování tůní ve Žlebech (říjen 2014)

Děkujeme všem za účast a za pomoc a budeme se těšit příště!

Prováděné managememnty a akce pro veřejnost podpořila Nadace partnerství ve spolupráci s Nestlé.

 

Fotogalerie:

Stav lokality a realizace opatření 2013:


Stav lokality a realizace opatření 2014 (chronologicky):