Pístovské mokřady

 

 

 

Úvod

Patří k jedné z biologicky nejhodnotnějších lokalit, o kterou pravidelně pečujeme. Jde o soubor pozemků mezi obcí Pístov a Rančířov přibližně 3 km JZ od  města Jihlavy (49°22´20,4" N, 15°33´41,0" E), které dříve sloužily k vojenským účelům.

Vlastníkem pozemků v této zájmové lokalitě je Statutární město Jihlava. Lokalitu má v bezúplatném užívání Česká společnost ornitologická na Vysočině, o což se výraznou měrou zasloužili členové našeho sdružení Mokřady-ochrana a management, kteří také provádějí pravidelnou péči. Statutárnímu městu Jihlava patří za jeho vstřícný přístup náš velký dík!   

               Přibližná lokalizace zájmového území Pístovské mokřady.

 

    Aktuální letecký snímek s konkrétním vytýčením zájmového území Pístovské mokřady (červeně).

 

    Historický letecký snímek zájmového území z roku 1953 (srovnej s předchozím snímkem).

 

   Krátké představení Pístovských mokřadů na videu pořízeném na jaře 2011.

Vojenská území jsou často vnímána jako silně narušená a tím pádem i bezcenná. Opak je však pravdou. Specifický vojenský režim cvičišť vyhovuje celé řadě vzácných organismů a umožnuje existenci cenných biotopů. S případným útlumem vojenské činnosti mizí i druhy, které byly na vojenské činnosti přímo či nepřímo existenčně závislé. Hlavní naše aktivity jsou proto zaměřeny na provádění takových opatření, které nahrazují důsledky vojenské činnosti:

-         budování a obnova drobných trvalých i periodických (dočasných) vodních ploch (tůní)

-         likvidace náletových dřevin

-         kosení vybraných lučních ploch

-         udržování obnažených a mechanicky narušených ploch bez nebo s minimem vegetačního krytu

-         likvidace černých skládek a zabraňování novému ukládání komunálního odpadu

Většina zájmového území je silně podmáčena, což brání hospodářskému využití. Stěžejní zájmovou skupinou jsou obojživelníci zejména kuňka obecná (Bombina bombina) a čolek velký (Triturus cristatus). Z dalších druhu se zde vyskytuje blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), hojná je zde rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), čolek obecný (Triturus alpestris). Z dalších obratlovců je zde ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a j. obecná (Lacerta agilis), užovka obecná (Natrix natrix), ptáci bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), sluka lesní (Scolopax rusticola), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a chřástal polní (Crex crex). Z doposud prokázaných zajímavých bezobratlých jde o motýli modráska černolemého (Plebejus argus), osenice západní (Noctua interjecta) a brouka střevlíka Scheidlerova (Carabus scheidleri). Ze zajímavých druhů rostlin se zde vyskytuje orchidej vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), rdest alpský (Potamogeton alpinus) a blatěnka vodní (Limosella aquatica).

 Ukázky nejzajímavějších organismů na Pístovských mokřadech. Zleva doprava, shora dolu: kuňka obecná, čolek velký, skokan ostronosý, vemeník dvoulistý, rdest alpský a blatěnka vodní.

Celý vojenský areál je centrem zájmu motorkářů a čtyřkolkářů, kteří využívají zejména nedaleký tankodrom, nově zbudovanou motokrosovou dráhu nad obcí Pístov a motokrosovou dráhu u Vílanecké střelnice. Kromě těchto míst zajíždějí i do ostatních částí areálu. Motorkáře a čtyřkolkáře na námi spravovaném i okolním území jednoznačně vítáme a podporujeme je. Svojí činností do jisté míry nahrazují vojenskou činnost a to je žádoucí. Je to typický příklad, kdy motorismus nejde proti ochraně přírody, ale naopak jí pomáhá. Již dávno neplatí ochranářská vize, že přírodu je nutno zakonzervovat, nezasahovat a nestarat se o ní. Motorkáře vítáme, pokud se zdržují převážně na cestách. Častý pojezd mimo cesty již není příliš žádoucí, zejména na sečených orchideových loukách. Také upřednosťujeme provozování těchto aktivit mimo vegetační sezónu v pozdně letních a podzimních měsících. Ukázku jízdy na místním tankodromu naleznete zde.

Stručná historie naší činnosti na lokalitě Pístovské mokřady:

Roky 2003 - 2006

- průzkum lokality.

Rok 2007

- nepovolená navážka zeminy při budování jihlavského obchvatu a zavezení tůně s obojživelníky. Jako náprava byly stavební firmou vyhloubeny dvě tůně o souhrnné velikosti cca 80 -100 m2.

Rok 2008

- uzavření dohody s městem Jihlava o bezúplatném užívání pozemků o celkové ploše cca 7,5 ha pro ochranu přírody.

- kosení lučních porostů, vyhrabávání a odklízení posečené travní hmoty na celkové ploše 1 200 m2. Tato činnost byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- prořezávka náletových dřevin na ploše 300 m2. Prořezávky byly částečně finančně podpořeny z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- obnova tůní o celkové ploše 50 m2. Obnova byla podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního protředí.

- likvidace černých skládek převážně komunálního odpadu za finanční podpory Ekologického fondu Magistrátu města Jihlavy. Za tento počin patří městu Jihlava opět náš velký dík! Bez jeho podpory by tato akce nebyla realizovatelná.

- televizní reportáž v pořadu Události v regionech ČT1 ze dne 22.10.2008 o objevu žábronožek a listonohů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Pístov, jehož jsou Pístovské mokřady součástí: 

   

Další podrobnosti včetně fotodokumentace naleznete ve výroční zprávě 2008 (PDF):

K dipozici je i rozšířená fotodokumentace o činnosti v roce 2008 (PDF).

V časopise Zpravodaj ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina vydávaný Českým svazem ochránců přírody v Chaloupkách byl v prvním čísle roku 2009 na str. 5 zveřejněn stručný článek o naší činnosti za rok 2008 (PDF)

Rok 2009 

- prořezávky náletových dřevin na celkové ploše 2.896 m2. Prořezávky byly z velké části finančně podpořeny z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- kosení lučních porostů, vyhrabávání a odklízení posečené travní hmoty na celkové ploše 2.300 m2. Tato činnost byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- obnova a vybutování 8 tůní o celkové ploše 188 m2. Tato činnost byla plně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- instalace dvou závor a dřevěného oplocení pro zabránění vjezdu motorových vozidel a nelegálního ukládání odpadu. Toto opatření bylo financováno z programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody, financovaného Ministerstvem životního prostředí.

- zasypání vojenského bunkru, který dlouhodobě fungoval jako živolovná past.

- televizní reportáž  v pořadu Události v regionech ČT1 ze dne 16.7.2009 o aktuální situaci v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Pístov, jehož jsou Pístovské mokřady součástí:

  

- proveden inventarizační průzkum motýlů (PDF). Průzkum byl podpořen z programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody.

 

Další podrobnosti o naší činnosti v roce 2009 včetně fotodokumentace naleznete ve výroční zprávě (PDF).

Rozšířená fotodokumentace o činnosti v roce 2009 (PDF).

Rok 2010

- uzavření dohody s městem Jihlava a rozšíření bezúplatnémo užívání pozemků o 684 m2 pro ochranu přírody, děkujeme.

- prořezávky náletových dřevin na ploše několika desítek m2 (bez dotace).

- kosení lučních porostů, vyhrabávání a odklízení posečené travní hmoty na celkové ploše 2.854 m2. Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme.

- obnova a vybutování 25 tůní o celkové ploše 306 m2. Tato činnost byla plně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme.

- uspořádání exkurze pro mladé ochránce přírody spojenou s ručním výkopem tří menších tůní a prořezávkou křovin (PDF). Děkujeme za účast a pomoc s výkopem tůní. Tato akce byla finančně podpořena Sdružením Krajina z programu dotovaného Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí, děkujeme.

    

- instalace informačního panelu (PDF). Výroba a osazení byla finančně podpořena z programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstvem životního prostředí a Lesy ČR s. p., děkujeme.

- proveden herpeto-batrachologický průzkum (PDF). Průzkum byl finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstvem životního prostředí.

- proveden souhrnný zoologický průzkum (PDF). Průzkum byl finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstem životního prostředí.

- uspořádání terénní exkurze pro širokou veřejnost (PDF). Vysvětlení naší činnosti, záměrů a cílů. Ukázky přírodních zajímavostí, možnost zapojit se do práce v terénu. 

- vypracování prezentace a obrazové shrnutí "Obojživelníci bývalého vojenského výcvikového prostoru Pístov a péče o jejich biotopy" (PDF).

- souhrnná zpráva o činnosti na Pístovkých mokřadech v letech 2008 - 2010 (PDF).

 

Rok 2011:

- prořezávky náletových dřevin na celkové ploše 2.820 m2. Dřevní hmota uložena na degradovaná místa. Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- kosení stávajících i nových ploch o celkové ploše 3.820 m2. Seč provedena v červenci. Travní hmota uložena na degradovaná místa. Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- ruční (rýč, lopata) obnova a vybudování 14 drobných tůní o velikostech 5 (2x), 10 (3x), 12, 15 (4x), 20 (2x), 25, 30, 40 a 45 m2 v botanicky nevýznamných částech pozemků. Průměrná hloubka 35 cm, maximální 60 cm. Celkový objem vykopané zeminy 64,7 m3 - uložení a rozhrnutí do okolí tůní na degradovaná místa.Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí a z programu Ochrana biodiverzity.

- ruční stržení drnu na celkové ploše 115 m2 s třtinou křovištní. Tato činnost byla  finančně podpořena z programu Ochrana biodiverzity.

Videozáznam na YouTube:

- dne 14.5.2011 uspořádání pravidelné terénní exkurze pro širokou veřejnost (PDF). Vysvětlení naší činnosti, záměrů a cílů. Ukázky přírodních zajímavostí, možnost zapojit se do práce v terénu.

- dne 18.5.2011 uspořádání již tradiční exkurze pro mladé ochránce přírody spojenou s výkopem větší tůně a prořezávkou náletových dřevin. Děkujeme za hojnou účast a pomoc a těšíme se nejpozději zase za rok! Akce byla finančně podpořena Sdružením krajina z dotačního programu Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí.

- souhrnná fotodokumentace k oběma předchozím akcím  (PDF):

 

- proveden botanický průzkum Mgr. Tomášem Berkou (PDF):

    

- závěrečná zpráva z realizace opatření z programu Ochrana biodiverzity (PDF):

    

- závěrečná zpráva z naší činnosti v roce 2011 (PDF):

    

 

Rok 2012

- kosení vybraných částí podmáčených luk na celkové ploše 4 380 m2 ve dvou sečích (červenec-září). Uložení pokosené hmoty na degradovaná místa mimo louky pro rozšíření nabídky úkrytových možností pro drobné živočichy. Akce byla finančně podpořena Programem péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- pomístní prokácení náletových dřevin za účelem prosvětlení a celkové rozvolnění lokality. Toto opatření bylo realizováno za podpory z OPŽP.

Rozsah kosení v roce 2012 (zeleně).

Na lokalitě byly realizovány dvě exkurze, jedna pro mladé ochránce přírody a druhá pro širokou veřejnost. Pozvánka pro širokou veřejnost:

    

Rok 2013

- strojní obnova 2 tůní pro obojživelníky a jiné vodní živočichy o velikostech 80 a 45 m2 (pásovým minibagrem). Tůně mají výrazně převažující mělčiny, průměrná hloubka je po zaplnění vodou cca 50 cm, maximální hloubka 80-100 cm. Celkový objem vykopané zeminy 46,75 m3. Zemina uložena a rozhrnuta do plochy na degradovaná místa v okolí tůní pro dosažení maximální retence vody.

- stržení drnu formou intenzivnějších jízd offroadových automobilů a částečně též minibagrem na ploše 3330 m2. Na této degradované ploše dojde k celkovému obnažení půdy a vzniku prohlubní, které se budou následně zaplňovat vodou. Cílem opatření je podpora zdejších populací vemeníku dvoulistého, ještěrky obecné, kuňky obecné, žábronožky a listonoha letního.

- narušení drnu formou pojezdů offroadových automobilů na ploše 14140 m2. Na této výrazně degradované ploše dojde k pomístnímu narušení drnu a obnažení půdy (plocha skutečně dotčená opatřením bude cca polovina uvedené celkové výměry). Cílem opatření je zejména podpora zdejších populací vemeníku dvoulistého, ještěrky obecné a vzácnějších druhů hmyzu

Vyobrazení managementových zásahů v roce 2013. Modře - vybudované tůně, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy na degradovaná místa, červeně - ohraničení plochy pro jízdy offroadových automobilů za účelem narušení drnu, zeleně - ohraničení plochy pro výrazné stržení drnu a tvorbu tůní pojezdy offroadovými automobily (intenzivní jízdy) a bagrem.

Fota z realizace pojezdů offroadovými auty (další viz fotogalerie níže):

Na této lokalitě bylo stržení a narušení drnu prováděno poprvé za využití terénní (offroadové) techniky jako účinného managementového nástroje. Byly realizovány dvě velké pojezdové akce, první neveřejná v předjaří 30.3.2014 a druhá za hojné účasti veřejnosti na podzim o víkendu 5.-6.10.2014. Pojezdy byly realizovány v úzké spolupráci s jihlavskou skupinou "go-offroad". Veškeré pojezdy byly realizovány na předem vytipované a vymezené ploše. Účelem netradičního managementového opatření je zejména podpora ohrožených rostlin a živočichů vázaných na drobné tůně a mechanicky obnažený zemský povrch. Konkrétně by mělo stržení a narušení drnu podpořit zejména zdejší populace vemeníku dvoulistého a ještěrky obecné, vytvoření mělkých tůní s navazujícími obnaženými plochami pak i populace žábronožky letní, listonoha letního, kuňky obecné a dalších obojživelníků. Podrobné informace o významu pojezdů pro podporu biologické hodnoty území naleznete zde v samostatné sekci. Pojezdy byly realizovány se všemy potřebnými souhlasy všech dotčených orgánů. Děkujeme offroaďákům a veřejnosti za jejich účast a městu Jihlava za vstřícnost a souhlas s akcí!  Současně upozorňujeme, že volné ježdění na daném území bez předchozího souhlasu a našeho vědomí není povolené! V případě vašeho zájmu nás kontaktujte, děkujeme. Jizdy v období od 1.4. do 15.9. jsou zakázány bez výjimky!

Pro rok 2013 byl na lokalitu umístěny informační cedule o plánovaných pojezdech a jejich významu:

    

Součástí podzimní veřejné akce offroadových jízd byla prezentace významu těchto pojezdů pro zachování a podporu biologické hodnoty lokality (další fota viz fotogalerie níže):

Na základě pořádání offroadové akce na pomoc přírodě vyšel v místní novinách Jihlavských listech celostránkový článek. Je zde ve stručnosti vysvětlen význam této akce pro přírodu:

    

Na Pístovských mokřadech byly v roce 2013 uspořádány dvě veřejné vzdělávací exkurze. 27. dubna byla akce pořádána u příležitosti celosvětého dne "Save the Frogs Day" pořádané organizací Save the Frogs! z USA. Kromě Pístovských mokřadů jsme navšívíli i blízkou lokalitu Rančířovský okrouhlík a Popický rybník. Dne 25. května jsme uspořádali již pátý ročník akce s názvem "Pojďte s námi za žábami". Kromě Pístovských mokřadů jsme navštívili blízkou lokalitu Pístov -Žleby. Pozvánky:

    

Fotografie z exkurzí jsou dostupné v samostané sekci Akce pro veřejnost-historie akcí nebo níže ve fotogalerii.

Rok 2014

- mozaikové kosení vybraných ploch. Pokosená hmota byla uložena na hromady na botanicky nevýznamné plochy. Část kosení byla provedena skupinou "go-offroad" zajíšťující pojezdy terénní technikou (viz dále).

Rozsah kosení v roce 2014 (zeleně).

- kácení náletových dřevin na vybraných plochách za účelem celkového prosvětlení lokality. Velká část kácení byla provedena skupinou "go-offroad" zajišťující pojezdy terénní technikou (viz dále).

- pojezdy offroadových aut za účelem vytvoření nebo udržení drobných tůní a stržení drnu na botanicky nevýznamných plochách. Dalším smyslem pojezdů je zvýšení biotopové rozrůzněnosti lokality. Pojezdy zajišťovala skipina "go-offroad". Proběhly dvě hlavní pojezdové akce, jedna neveřejná jarní v termínu 21.-23. března a druhá veřejná akce v termínu 19.-21. září. Blížší informace o významu pojezdů terénní techniky na podporu biologické hodnoty lokality naleznete zde. Pojezdy terénní technikou jsou schváleny vlastníkem pozemku, statutárním městem jihlava a dalšími dotčenými orgány. Tímto děkujeme za vstřícnost městu Jihlava za souhlas s prováděnými aktivitami. Volné ježdění na lokalitě není bez předchozího souhlasu povolené! Bez výjimky zde platí zákaz ježdění v obdoní od 1. dubna do 15. září. Fotoukázky a videa z akcí (další fota viz fotogalerie níže):

Vymezené území (žlutě) určené pro pojezdy na období 2014 - 2018.

Na lokalitě byla aktualiziována informační cedule vysvětlující význam lokality a prováděných managementových opatření včetně pojezdů terénní technikou (PDF):

    

Součástí podzimní veřejné offroadové akce 20. září 2014 byl informační stánek naší organizace. Široké veřejnosti čítající kolem 2000 návštěvníků jsme podávali informace o významu prováděných pojezdů auty a další informace o ochraně přírody. Byly připraveny hry pro děti, ukázky živých živočichů s informacemi o jejich životě. Nainstalovány byly postery o činnosti naší organizaci, významu pojzedů z hlediska ochrany příordy a mýty a pověry o obojživelnících (viz níže ke stažení). Na vlastní pojezdové ploše byl pro děti k dispozici minibagřík s obsluhou, na kterém si mohly zdarma vyzkoušet stutečné bagrování. Součástí bagrování pro veřejnost byly postery o činnosti naší organizace a jak je těžební technika nápomocna v ochraně přírody a managementu lokalit. Cílem naší prezentace bylo vysvětlit význam pojezdů a obecně příblížit veřejnosti nové metody ochrany přírody a managementu. Děkujeme všem návštěvníkům za účast a děkujeme těm, kteří nám pomáhali! Naše prezentace byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů - www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Děkujeme! Fotoukázky (další fota viz fotogalerie níže):

 

Pozvánka (PDF):

    

Postery prezentované na offroadové akci 19.září 2014:

       

V souvislosti s pořádáním podzimní offroadové akce pro veřejnost vyšel dne 19.září 2014 v místních novinách Jihlavských listech článek o našich aktivitách včetně vysvětlení významu offroadů (PDF):

    

Stručný obrazový dokument o významu offroadů pro podporu biologické hodnoty vybraných území (PDF):

    

Pro laickou i odbornou veřejnost jsme uspořádali tyto vzdělávací a osvětové akce:

- exkurze po lokalitě pro účastníky setkání pozemkových spolků 2014 (duben)

- "Pojďte s námi za žábami" - exkurze po lokalitě pro nejširší veřejnost (květen)

- akce se studenty SŠ Farmeko z Jihlavy (červen) - exkurze po lokalitě se středoškoláky (červen)

- konání semináře s exkurzí po lokalitě na téma "Budování a obnova tůní" určená pro obdobně orientované organizace a jednotlivce (září).

 

Fotogalerie

Stav lokality a realizace managementu 2008

 

  


Stav lokality a realizace managementu 2009


Stav lokality a realizace managementu 2010

 

 

 

 


Stav lokality a realizace managementu 2011:


Stav lokality a realizace managementu 2012 (chronologicky):

 


Stav lokality a realizace managementu 2013 (chronologicky):

 


Stav lokality a relizace managementu 2014 (chronologicky):