Hulišťata

 

 

Úvod:

Jedná se o lokalitu cca 5 km jihozápadne od města Telče v k. ú. Kostelní Myslová. Jde o bývalou pískovnu zvětralého granitu, nyní je to registrovaný významný krajinný prvek. Lokalita hostí zejména zajímavé a vzácné druhy organismů obnažených den a mělkých pobřežních vod. Konkrétně se zde vyskytuje například čolek velký (Triturus cristatus), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šater zední (Gypsophila muralis), kalužních šruchovitý (Peplis portula), protěž bahenní (Filaginella uliginosa) a další. Obdobně jako jiné lokality je ohrožena postupným zarůstáním náletovými dřevinami, zavážením a přirozeným zazemňováním tůní vzniklých bývalou těžbou. Hlavní péče tak spočívá v prořezávkách, narušování vegetačního krytu a postupné obnově tůní.

Majitelem přílušného pozemku je obec Kostelní Myslová, které patří náš velký dík za svolení s provedením příslušných opatření vedoucích k zachování přírodních hodnot lokality. V letech 2009 a 2010 byl management prováděn pod záštitou Pobočky české ornitologické společnosti na Vysočině, od roku 2012 probíhá pod hlavičkou naší organizace Mokřady-ochrana a management. Od počátku o lokalitu pečovali a pečují členové naší organizace.

 

    Přibližná lokalizace zájmového území Hulišťata.

 

    Současný letecký snímek s konkrétním vytýčením zájmového území Hulišťata.

 

    Historický letecký snímek (rok 1953).

Historie lokality a popis naší dosavadní činnosti:

Rok 1996

- dne 4.11. 1996 registrace lokality jako významného krajinného prvku.

Rok 2009

- ruční vykácení náletových dřevin (osiky, vrby, olše) na ploše cca 1500 m2.

- obnova  tůně ručním odtěžením sedimentů na ploše cca 90 m2.

Obě opatření byla finančně podpořeno z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

   Schematické vyobrazení rozsahu provedených opatření roku 2009. Bíle - vykácené dřeviny, modře - obnova tůně, červene - hranice zájmového území.

- obrazový dokument o obnově ekologických funkcí významného krajinného prvku Hulišťata 2009 (PDF, 6,9 MB).

Rok 2010

- dokončení obnovy tůně započaté roku 2009 a to ručním odtěžením sedimentů na ploše 40 m2.

- obnova další tůně ručním odtěžením sedimentů na ploše 10 m2.

Obě opatření byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

   Schematické vyobrazení rozsahu provedených opatření z roku 2010. Modře - obnovená tůň z roku 2009, červeně - obnova tůní roku 2010, černě - hranice pozemků.

- obrazový dokument o obnově ekologických funkcí významnéoho krajinného prvku Hulišťata 2009 - 2010 (PDF, 6,12 MB)

Rok 2011

Nebyla prováděna žádná činnost.

Rok 2012

- strojní stržení drnu na části plochy pískovny na ploše 170 m2 a uložení zeminy na botanicky nevýznamných plochách

- strojní prohloubení malé části centrální tůně v pískovně na hloubku 1,2 m a ploše 2 m2, rozhrnutí zeminy na botanicky nevýznamných plochách

- strojní vyhloubení čtyř neprůtočných tůní na botanicky nevýznamných místech přilehlé neudržované louky o plochách 150, 60, 40 a 20 m2, průměrnou hloubkou 30 - 50 cm a množstvím odtěžené zeminy 127 m3 s jejím uložením v okolí tůní

    

Zákres rozsahu provádných opatření v roce 2012. Modře - tůně, šrafovaně - uložení vytěžené zeminy, fialově - stržení drnu.

Všechna opatření byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozené funkce krajiny, děkujeme!

V roce 2012 byl na lokalitě proveden botanický, herpetologický, batrachologický, ornitologický a entomologický průzkum (PDF, 2,7 MB):

    

Souhrnná fotodokumentace 2012 (PDF, 1,6 MB):

    

Rok 2013

Nebyla prováděna žádná opatření

Rok 2014

- strojní stržení drnu v okrajové části pískovny na ploše 295 m2 a výšce 25 cm (drn, zemina, pařízky, stařina, tj. 73,75 m3), uložení zeminy na botanicky nevýznamné plochy na okraji pískovny. Stržení drnu bylo provedeno za účelem obnažení písčitého podkladu a podpory ohrožených druhů hmyzu a rostlin (svižníci, rosnatka aj.).

- asanační ruční pokosení mokřadní louky v okolí tůní na celkové ploše 1270 m2. Kosení je z důvodu podpory kuňky ohnivé – vyžaduje udržované suchozemské biotopy. Provedena byla jedna letní seč.

Zákres rozsahu prováděných opatření v roce 2014. Oranžově - stržení drnu, šrafovaně - uložení zeminy získané stržením drnu, zeleně - kosení.

Obě opatření byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny, děkujeme!

Na lokalitu byla umístěna informační cedule (PDF):

Fotogalerie:

Stav v letech 1994 a 1996 (autor fotografií Mgr. Jaromír Švarc)


Původní stav 2008 a 2009 před zásahem

 


Realizace opatření 2009


Stav lokality a realizace opatření 2010


Stav lokality a realizace opatření 2012

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Stav lokality a realizace opatření 2014 (chronologicky):