Mukařka

 
Lokalita Mukařka se nachází cca 1 km jihovýchodně od centra městyse Batelov. Lokalitu tvoří asi půlhektarý pozemek obdélníkovitého tvaru s lučním porostem s jihovýchodní orientací. Horní část je sušší, dolní část je vlhčí až podmáčená. Lokalita tak poskytuje podmínky pro celou paletu druhů s různými nároky na vlhkost a vodu. V horní části je studánka. Z ní vyvěrá pramenná stružka, která postupně kaskádovitě napájí pět vybudovaných drobných tůní. Lokalita se nepravidelně kosí systémem mozajkové seče. Posečená travní hmota se kupí a slouží jako úkryt a zimoviště. Do roku 2020 byla lokalita obklopena vzrostlým smrkovým lesem. Dnes je okolní les v důsledku kůrovcové kalamity kompletně odtěžen. Lokalita se v důsledku toho prosvětlila, což jí prospívá. Vlastníkem celé zájmové plochy je soukromá osoba.
.
Z botanického hlediska je zde zajímavý výskyt kozlíku dvoudomého. Z ptáků stojí za pozornost výskyt sluky lesní (Scolopax  rusticola). Z obojživelníků a plazů se na lokalitě vyskytuje např. rosnička zelené (Hyla arborea), "zelení" skokani, skokan hnědý (Rana temporaria), zmije obecné (Vipera berus) či užovka obojková (Natrix natrix). Snahou je podpořit a rozšířit výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) z nedalené lokality Hanzalka.
 
Přibližné umístění lokality Mukařka v turistické mapě. Zdroj: www.mapy.cz
 
Bližší pohled na lokalitu Mukařka na leteckém snímku z roku 2012 před managementovými zásahy s bližším vymezením zájmového území (červeně). Zdroj: www.mapy.cz
 
Bližší pohled na lokalitu Mukařka z roku 2017, tedy čtyři roky od začátku naší péče. Za povšimnutí stojí zejména vybudovaná soustava/kaskáda pěti drobných tůní. Zdroj: www.mapy.cz
 

 
Výchozí stav před zahájením naší péče:
.
Dříve strojně kosená lokalita, ale před převzetím do naší péče v roce 2014 již byla několik let bez kosení díky podmáčení v dolní části území.
 

 
Naše péče:

V lokalitě provádíme opatření od roku 2013. Cílem realizovaných opatření je podpora biodiverzity, zejména obojživelníků a dalších ohrožených živočichů, ale také rostlin. Dalším cílem je zde podpora zadržení vody v krajině a zlepšení vodního režimu lokality. Vytvořili jsme a obnovujeme zde tůně, provádíme nepravidelné mozaikové kosení, průběžně řešíme potřebné prořezávky náletových dřevin (dřevní hmotu využíváme pro tvorbu zimovišť), založili jsme zde drobný ovocný sad starých ovocných odrůd.

2013 - získání lokality do užívání, provedení základních biologických průzkumů
2014 - vybudování kaskády pětí tůní o velikosti 110, 80, 60, 30 a 10 m2; mozaiková seč na ploše cca 3000 m2
2015 - mozaiková seč
2017 - mozaiková seč na ploše cca 2348 m2
2018 - strojní obnova a úprava soustavy/kaskády tůní
2019 - výsadba ovocných dřevin, ruční vybudování drobné tůně ve spodní části území
2020 - mozaiková seč na 1/3 území v horní sušší části, výsadba ovocných dřevin (rakytník, vlašké ořechy, jabloně, třešně, hruška, švestky), vybudování plazníku, ruční vybudování drobné tůně ve spodní části pozemku

Plánovaná péče

- pokračovat v mozaikové seči

- údržba a obnova tůní

- udržba ovocných stromů

- obnova a zpřístupnění "Grázlovy" studánky pro veřejnost
 

 
Provedené průzkumy - biologická data:
.
V lokalitě jsme zajistili provedení biologických průzkumů v době před zahájením péče, tj. v roce 2013. Proběhl průzkum rostlin, motýlů, ptáků a sociálních blanokřídlých.
 

 
Pro veřejnost:

Lokalita je pro veřejnost volně přístupná. Vstup na lokalitu není nijak upraven či regulován. Vstup na vlastní nebezpečí. Územím prochází naučká stezka o Karlu Havlíčkovi Borovském.

 

 
Poděkování - spolupráce:

Za finanční podporu realizace jednotlivých zásahů děkujeme Ministerstvu životního prostředí (prostřednictvím AOPK ČR v rámci programů Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny a Programu péče o krajinu), Kraji Vysočina a Českému svazu ochránců přírody v rámci programu Ochrana biodiverzity. Děkujeme také členům našeho spolku, kteří zde některé práce odvedli na své vlastní náklady.

                                                                  


 

Ochrana lokality:

Lokalita nepožívá žádné zvláštní ochrany. Není součástí žádného malo ani velkoplošného chráněného území.

 

 
Dokumenty, prezentace, videa, články:

Berka T., Dvořák J., Kodet V., Dvořák I., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2013): Průzkumy mokřadů na Jihlavsku - Závěrečná zpráva projektu v programu Ochrana biodiverzity; Mokřady - ochrana a management (dostupné na vyžádání)

 


 
Fotogalerie:

Výchozí stav 2014 před zásahy:

Rok 2014, kosení a budování kaskády tůní:

Rok 2015, kosení:

Rok 2017:

Rok 2018, úprava kaskády tůní, úprava povrchu:

 

Rok 2019:

Rok 2020: