Rychtářský rybník

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází asi 17 km východně od Jihlavy a přibližně 500 metrů severně od okraje obce Arnolec ne GPS souřadnicích 49°26'41.424"N, 15°49'9.089"E. Jedná se o část výtopy Rychtářského rybníka v místě jeho přítoku. Výhradním vlastníkem je rybářství Růžička, kterému tímto děkujeme za souhlas s planovanými opatřeními.

             Přibližná lokalizace zájmového území Rychtářský rybník.

Současný a historický (1953) letecký pohled na zájmovou lokalitu. Šipka upřesňuje lokalizaci plánovaných opatření.

Popis naší dosavdní činnosti:

Rok 2012

Zájmové území tvoří silně podmáčená a hospodářky nevyužívaná část výtopy rybníka, která je porostlá náletovými dřevinami. Zásahy zahrnovaly vykácení části náletových dřevin a vybudování jedné větší a jedné menší tůně. Hlavním účelem je podpora izolované populace silně ohroženého a vzácného obojživelníka kuňky ohnivé. Opatření má samozřejmě podpořit existenci dalších živočichů a rostlin.

Managementová opatřená realizovaná v roce 2012:

- prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše cca 1 050 m2. Jedná se převážně o keřové vrby a olše. Účelem je prosvětlení biotopu a budoucí zpomalení procesu zazemňování budovaných tůní spadem listí a větví. Dřevní hmota byla uložena na hromady a bude sloužit jako ukryt a zimoviště pro drobné živočichy.

- strojní vyhloubení dvou tůní o velikostech 280 a 20 m2 v botanicky nevýznamných částech lokality. Průměrná hloubka  30 až 50 cm, maximální hloubka 70 až 100 cm. U velké tůně budou převažovat mělčiny do 40 cm hloubky. Předpokládaný objem vykopané zeminy bude 146 m3. Zemina byla uložena v bezprostřední blízkosti tůní a rozhrnuta do plochy, aby netvořila nepřirozené valy a aby sloužila k maximálnímu zadržování vody v tůních. Tůně nebudou mít žádné technické zařízení (stavidlo), zpevnění a podobně. Napájeny budou povrchovou nebo podzemní vodou, nebudou tak napojeny na žádný trvalý vodní tok (nežádoucí). Nádrže nebudou žádným způobem hospodářsky využívány.

Letecké foto se zákresem provedených opatření v roce 2012: modře - tůně, bíle - uložení vytěžené zeminy, červeně - kácení náletových dřevin.

Na lokalitu byla umístěna informační cedule pro veřejnost (PDF):

Souhrnná fotodokumentace 2012 (PDF):

Rok 2013

Bez zásahu.

Rok 2014

Činnost v roce 2014 navazovala svým charakterem a lokalizací na opatření v roce 2012. Konkrétně se jednalo:

- prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše 510 m2. Převážně se jednalo o keřové vrby a menší olše. Účelem tohoto opatření bylo celkové otevření a prosvětlení mokřadů, prosvětlení okolí nových tůní, snížení nežádoucího zastínění a zazemňování nových tůní padajícím listím. Pokácené dřeviny byly uloženy na hromady na degradovaná místa, aby mohly v budoucnu sloužit jako zimoviště nebo úkrytová místa pro drobné živočichy.

- strojní vyhloubení tří tůní o velikosti 150, 65 a 30 m2 v botanicky nevýznamných částech pozemku. Průměrná hloubka 30 - 50 cm, maximální pak 70 - 100 cm. Vykopaná zemina byla uložena a rozhrnuta v bezprostřední blízkosti tůní, aby netvořila valy a současně, aby sloužila k retenci vody. Budované tůně mají podpořit kromě jiných organicmů zejména ohroženou kuňku ohnivou.

Letecké foto se zákresem opatření v roce 2014: modře - tůně, bíle - uložení vytěžené zeminy, červeně - kácení náletových dřevin.

Na lokalitu byla umístěna nová informační cedule (PDF):

Managementová opatření byla zrealizována na soukromém pozemku. Tímto děkujeme majiteli za jeho vstřícnost!

Managementová opatření byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

Fotogalerie:

Rok 2012

  

  

  

  

  

Rok 2013 (bez managementu rok po prvních provedných opatřeních)


Stav lokality a realizovaná opatření v roce 2014 (chronologicky):