Pístovské mokřady

Úvod

     Patří k jedné z biologicky nejhodnotnějších lokalit, o kterou pravidelně pečujeme. Jde o soubor pozemků mezi obcí Pístov a Rančířov přibližně 3 km JZ od  města Jihlavy (49°22´20,4" N, 15°33´41,0" E), které dříve sloužily k vojenským účelům.

     Vlastníkem pozemků v této zájmové lokalitě je Statutární město Jihlava. Lokalitu má v bezúplatném užívání Česká společnost ornitologická na Vysočině, o což se výraznou měrou zasloužili členové našeho sdružení Mokřady-ochrana a management, kteří také provádějí pravidelnou péči. Statutárnímu městu Jihlava patří za jeho vstřícný přístup náš velký dík!   

               Přibližná lokalizace zájmového území Pístovské mokřady.

 

    Aktuální letecký snímek s konkrétním vytýčením zájmového území Pístovské mokřady (červeně).

 

    Historický letecký snímek zájmového území z roku 1953 (srovnej s předchozím snímkem).

 

   Krátké představení Pístovských mokřadů na videu pořízeném na jaře 2011.

     Vojenská území jsou často vnímána jako silně narušená a tím pádem i bezcenná. Opak je však pravdou. Specifický vojenský režim cvičišť vyhovuje celé řadě vzácných organismů a umožnuje existenci cenných biotopů. S případným útlumem vojenské činnosti mizí i druhy, které byly na vojenské činnosti přímo či nepřímo existenčně závislé. Hlavní naše aktivity jsou proto zaměřeny na provádění takových opatření, které nahrazují důsledky vojenské činnosti:

-         budování a obnova drobných trvalých i periodických (dočasných) vodních ploch (tůní)

-         likvidace náletových dřevin

-         kosení vybraných lučních ploch

-         udržování obnažených a mechanicky narušených ploch bez nebo s minimem vegetačního krytu

-         likvidace černých skládek a zabraňování novému ukládání komunálního odpadu

     Většina zájmového území je silně podmáčena, což brání hospodářskému využití. Stěžejní zájmovou skupinou jsou obojživelníci zejména kuňka obecná (Bombina bombina) a čolek velký (Triturus cristatus). Z dalších druhu se zde vyskytuje blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), hojná je zde rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), čolek obecný (Triturus alpestris). Z dalších obratlovců je zde ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a j. obecná (Lacerta agilis), užovka obecná (Natrix natrix), ptáci bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), sluka lesní (Scolopax rusticola), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a chřástal polní (Crex crex). Z doposud prokázaných zajímavých bezobratlých jde o motýli modráska černolemého (Plebejus argus), osenice západní (Noctua interjecta) a brouka střevlíka Scheidlerova (Carabus scheidleri). Ze zajímavých druhů rostlin se zde vyskytuje orchidej vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), rdest alpský (Potamogeton alpinus) a blatěnka vodní (Limosella aquatica).

       Ukázky nejzajímavějších organismů na Pístovských mokřadech. Zleva doprava, shora dolu: kuňka obecná, čolek velký, skokan ostronosý, vemeník dvoulistý, rdest alpský a blatěnka vodní.

     Celý vojenský areál je centrem zájmu motorkářů a čtyřkolkářů, kteří využívají zejména nedaleký tankodrom, nově zbudovanou motokrosovou dráhu nad obcí Pístov a motokrosovou dráhu u Vílanecké střelnice. Kromě těchto míst zajíždějí i do ostatních částí areálu. Motorkáře a čtyřkolkáře na námi spravovaném i okolním území jednoznačně vítáme a podporujeme je. Svojí činností do jisté míry nahrazují vojenskou činnost a to je žádoucí. Je to typický příklad, kdy motorismus nejde proti ochraně přírody, ale naopak jí pomáhá. Již dávno neplatí ochranářská vize, že přírodu je nutno zakonzervovat, nezasahovat a nestarat se o ní. Motorkáře vítáme, pokud se zdržují převážně na cestách. Častý pojezd mimo cesty již není příliš žádoucí, zejména na sečených orchideových loukách. Také upřednosťujeme provozování těchto aktivit mimo vegetační sezónu v pozdně letních a podzimních měsících. Ukázku jízdy na místním tankodromu naleznete zde.

Stručná historie naší činnosti na lokalitě Pístovské mokřady:

Roky 2003 - 2006

- průzkum lokality.

Rok 2007

- nepovolená navážka zeminy při budování jihlavského obchvatu a zavezení tůně s obojživelníky. Jako náprava byly stavební firmou vyhloubeny dvě tůně o souhrnné velikosti cca 80 -100 m2.

Rok 2008

- uzavření dohody s městem Jihlava o bezúplatném užívání pozemků o celkové ploše cca 7,5 ha pro ochranu přírody.

- kosení lučních porostů, vyhrabávání a odklízení posečené travní hmoty na celkové ploše 1 200 m2. Tato činnost byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- prořezávka náletových dřevin na ploše 300 m2. Prořezávky byly částečně finančně podpořeny z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- obnova tůní o celkové ploše 50 m2. Obnova byla podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního protředí.

- likvidace černých skládek převážně komunálního odpadu za finanční podpory Ekologického fondu Magistrátu města Jihlavy. Za tento počin patří městu Jihlava opět náš velký dík! Bez jeho podpory by tato akce nebyla realizovatelná.

- televizní reportáž v pořadu Události v regionech ČT1 ze dne 22.10.2008 o objevu žábronožek a listonohů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Pístov, jehož jsou Pístovské mokřady součástí: 

   

Další podrobnosti včetně fotodokumentace naleznete ve výroční zprávě 2008 (PDF, 4,8 MB):

K dipozici je i rozšířená fotodokumentace o činnosti v roce 2008 (PDF, 3,3 MB).

V časopise Zpravodaj ochrany přírody a krajiny v kraji Vysočina vydávaný Českým svazem ochránců přírody v Chaloupkách byl v prvním čísle roku 2009 na str. 5 zveřejněn stručný článek o naší činnosti za rok 2008 (PDF, 0,94 MB)

Rok 2009 

- prořezávky náletových dřevin na celkové ploše 2.896 m2. Prořezávky byly z velké části finančně podpořeny z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- kosení lučních porostů, vyhrabávání a odklízení posečené travní hmoty na celkové ploše 2.300 m2. Tato činnost byla finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- obnova a vybutování 8 tůní o celkové ploše 188 m2. Tato činnost byla plně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- instalace dvou závor a dřevěného oplocení pro zabránění vjezdu motorových vozidel a nelegálního ukládání odpadu. Toto opatření bylo financováno z programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody, financovaného Ministerstvem životního prostředí.

- zasypání vojenského bunkru, který dlouhodobě fungoval jako živolovná past.

- televizní reportáž  v pořadu Události v regionech ČT1 ze dne 16.7.2009 o aktuální situaci v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Pístov, jehož jsou Pístovské mokřady součástí:

  

- proveden inventarizační průzkum motýlů (PDF, 9,6 MB). Průzkum byl podpořen z programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody.

 

Další podrobnosti o naší činnosti v roce 2009 včetně fotodokumentace naleznete ve výroční zprávě (PDF, 5,5 MB).

Rozšířená fotodokumentace o činnosti v roce 2009 (PDF, 6,3 MB).

Rok 2010

- uzavření dohody s městem Jihlava a rozšíření bezúplatnémo užívání pozemků o 684 m2 pro ochranu přírody, děkujeme.

- prořezávky náletových dřevin na ploše několika desítek m2 (bez dotace).

- kosení lučních porostů, vyhrabávání a odklízení posečené travní hmoty na celkové ploše 2.854 m2. Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme.

- obnova a vybutování 25 tůní o celkové ploše 306 m2. Tato činnost byla plně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, děkujeme.

- uspořádání exkurze pro mladé ochránce přírody spojenou s ručním výkopem tří menších tůní a prořezávkou křovin (PDF, 3,9 MB). Děkujeme za účast a pomoc s výkopem tůní. Tato akce byla finančně podpořena Sdružením Krajina z programu dotovaného Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí, děkujeme.

    

- instalace informačního panelu (PDF, 7,6 MB). Výroba a osazení byla finančně podpořena z programu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstvem životního prostředí a Lesy ČR s. p., děkujeme.

- proveden herpeto-batrachologický průzkum (PDF, 9,1 MB). Průzkum byl finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstvem životního prostředí.

- proveden souhrnný zoologický průzkum (PDF, 4,5 MB). Průzkum byl finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody financovaným Ministerstem životního prostředí.

- uspořádání terénní exkurze pro širokou veřejnost (PDF, 0,6 MB). Vysvětlení naší činnosti, záměrů a cílů. Ukázky přírodních zajímavostí, možnost zapojit se do práce v terénu. 

- vypracování prezentace a obrazové shrnutí "Obojživelníci bývalého vojenského výcvikového prostoru Pístov a péče o jejich biotopy" (PDF, 8,0 MB).

- souhrnná zpráva o činnosti na Pístovkých mokřadech v letech 2008 - 2010 (PDF, 4,2 MB).

 

Rok 2011:

- prořezávky náletových dřevin na celkové ploše 2.820 m2. Dřevní hmota uložena na degradovaná místa. Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- kosení stávajících i nových ploch o celkové ploše 3.820 m2. Seč provedena v červenci. Travní hmota uložena na degradovaná místa. Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

- ruční (rýč, lopata) obnova a vybudování 14 drobných tůní o velikostech 5 (2x), 10 (3x), 12, 15 (4x), 20 (2x), 25, 30, 40 a 45 m2 v botanicky nevýznamných částech pozemků. Průměrná hloubka 35 cm, maximální 60 cm. Celkový objem vykopané zeminy 64,7 m3 - uložení a rozhrnutí do okolí tůní na degradovaná místa.Tato činnost byla  finančně podpořena z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí a z programu Ochrana biodiverzity.

- ruční stržení drnu na celkové ploše 115 m2 s třtinou křovištní. Tato činnost byla  finančně podpořena z programu Ochrana biodiverzity.

Videozáznam na YouTube:

- dne 14.5.2011 uspořádání pravidelné terénní exkurze pro širokou veřejnost (PDF, 0,6 MB). Vysvětlení naší činnosti, záměrů a cílů. Ukázky přírodních zajímavostí, možnost zapojit se do práce v terénu.

- dne 18.5.2011 uspořádání již tradiční exkurze pro mladé ochránce přírody spojenou s výkopem větší tůně a prořezávkou náletových dřevin. Děkujeme za hojnou účast a pomoc a těšíme se nejpozději zase za rok! Akce byla finančně podpořena Sdružením krajina z dotačního programu Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí.

- souhrnná fotodokumentace k oběma předchozím akcím  (PDF, 6,3 MB):

 

- proveden botanický průzkum Mgr. Tomášem Berkou (PDF, 5,9 MB):

    

- závěrečná zpráva z realizace opatření z programu Ochrana biodiverzity (PDF, 7,6 MB):

    

- závěrečná zpráva z naší činnosti v roce 2011 (PDF, 6,6 MB):

    

 

Rok 2012

- kosení vybraných částí podmáčených luk na celkvé ploše 4 380 m2 ve dvou sečích (červenec, září). Uložení pokosené hmoty na degradovaná místa mimo louky. Akce byla podpořena z dotačního titulu Program péče o krajinu, děkujeme!

 

Rok 2013

Offroadové jízdy na podporu chráněných organismů! Dne 30.3.2013 byly uskutečněny plánované jízdy offroadových automobilů na předen vytipované a vymezené ploše. Účelem netradičního managementového opatření je zejména podpora ohrožených rostlin a živočichů. Konkrétně by mělo stržení a narušení drnu podpořit zejména zdejší populace vemeníku dvoulistého a ještěrky obecné, vytvoření mělkých tůní s navazujícími obnaženými plochami pak i populace žábronožky letní, listonoha letního, kuňky obecné a dalších obojživelníků. Děkujeme offroaďákům za účast a městu Jihlava za vstřícnost a souhlas s akcí.

 

Fotogalerie

Stav lokality a realizace opatření 2008

 

  

Stav lokality a realizace opatření 2009

 

Stav lokality a realizace opatření 2010

 

 

 

 

 

Stav lokality a realizace opatření 2011:

tůň, vod ní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK,

TOPlist